İşbu gizlilik politikası, Aydın Büyükşehir Bediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (kısaca “ASKİ” olarak adlandırılacaktır.) tarafından yürütülen tüm internet uygulamaları ve üçüncü parti yazılımlar için geçerlidir.

ASKİ, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması,saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üstseviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

İşlemlere devam etmeden önce 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (6698 sayılı Kanun) ilişkin aşağıdaki metni onaylamanızı rica ederiz.

6698 sayılı Kanun uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. İdaremiz nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle, ilgili yasal düzenlemeler ve yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği, Veri Sorumlusu sıfatıyla İdaremizce sistemlerimize kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, saklanacak, yasal ya da finansal gerekler, nedenler ile sınıflandırılacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dahilinde 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve 6698 sayılı Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

6698 sayılı Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ASKİ tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin hizmetlerimizde kullanılması sırasında özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerin korunması temel prensibimizdir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

ASKİ, abonelerine sunmuş olduğu hizmetleri en iyi koşullar altında sağlayabilmek, hizmetlerini güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin etmek, abone memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi ve geliştirilmesi ve tarafınızla akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgileri, adres bilgileri, iletişim bilgileri ve sair kişisel verileri elde eder, kaydeder, güvenlikli sistemlerinde depolar, muhafaza eder, değiştirir, yeniden düzenler, mevzuata uygun biçimde açıklar ve aktarır, devralır, sınıflandırır, işler ya da verilerin kullanılmasını engeller.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere her türlü tüketici mevzuatı, İdaremizin bağlı olduğu ve diğer mevzuatlar kapsamında, İdaremiz tarafından ya da İdaremize bağlı birimlerce sunulabilecek hizmetlerin tanıtım ve dağıtımı için; bu hizmetlerde kullanılmak üzere işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen hizmetleri sunabilmek; karşılıklı aktedilen sözleşmelerin ifası amacıyla; abone gruplarının tespit edilmesi, abonelerin ihtiyaçlarına göre çalışma/geliştirme yapılması, faaliyet izni kapsamında hizmet sunulması gibi yasalarla belirlenmiş amaçlarla kişisel verileriniz İdaremizce işlenebilmektedir

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİLER VE AKTARMA AMACI

ASKİ, kişisel verilerinizi mevzuat hükümlerine uygun olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarına, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, kartlı ödeme sistemleri kurum ve kuruluşlarına, tarafınıza verilecek olan hizmetlerin veya faaliyetlerin yürütülmesi için hizmet alınan veya birlikte çalışılan iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına; ASKİ’nin bizzat veya alt yükleniciler eliyle yürüttüğü hizmetlerin sağlanması, sağlanan hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, abone memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, tarafınızla akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi, istatistiklerin tutulması, İdare içi planlamalar yapılması, tanıtım ve bilgi araştırmaları faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla veri aktarımı yapılabilir. Ayrıca ASKİ, ilgili mevzuat uyarınca kamu otoriteleri tarafından istenen bilgileri, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla mezkûr otoritelere raporlar. Bu madde kapsamında aktarılan verileriniz, aktarımın gerçekleştiği üçüncü kişiler tarafından kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, açıklanabilir, aktarılabilir, devralınabilir, sınıflandırılabilir, işlenebilir ya da verilerin kullanımı engellenebilir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz ilgili mevzuatlar uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen işlemlere ilişkin tüm beyanname/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, İdaremize bağlı hizmet birimleri, internet sayfaları, çağrı merkezleri, kiosklar ve hizmet verilen noktalar aracılığıyla sözlü ve/veya yazılı olarak ya da güvenlikli elektronik ortamlar aracılığıyla ve hizmet ifası gereği akdedilen sözleşmeler uyarınca toplanabilir

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HÂLE GETİRİLMESİ

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Ancak kesinleşmiş bir mahkeme kararının söz konusu olması halinde mahkeme kararı ile hükmedilen imha yöntemi uygulanmak zorundadır.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesinde 6698 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesindeki genel ilkeler ile 12 nci maddesi kapsamında alınması gereken teknik ve idari tedbirlere, ilgili mevzuat hükümlerine, Kurul kararlarına ve kesinleşmiş bir mahkeme kararının söz konusu olması halinde mahkeme kararı ile hükmedilen imha yöntemine uygun hareket edilmesi zorunludur

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle saklanır.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

KANUN’UN 11 İNCİ MADDESİ GEREĞİ HAKLARINIZ

6698 sayılı Kanun gereğince İdaremize başvurarak, kişisel verilerinizin;

  1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. İşlenmişse bilgi talep etme,
  3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. Kişileri bilme,
  5. Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  6. Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
  7. Aktarıldığı 3 üncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz

Çerez Politikası

Web sitemize şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, ürünlerimiz ve servislerimiz
hakkında bilgi alarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ziyaretlerde site kullanımına ilişkin bilgi
toplamak için çerez kullanılmaktadır. Buradaki amacımız; web sitemizi ziyaret eden kullanıcıya
kolaylık sağlamak ve daha iyi bir internet deneyimi sunmaktır.

Çerez bir internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin
geliştirilmesi ve optimize edilmesi ve ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir internet sitesi/uygulama ve reklam portföyü sunmak amacıyla cihazlara (bilgisayar, telefon, tablet) yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır.


Çerez Türleri: Çerezler farklı sınıflandırma türlerine göre farklı türlerde görünebilirler.
Geçerlilik sürelerine göre Kalıcı Çerez ve Geçici Çerez olarak iki çerez tipi bulunmaktadır. Geçici
çerezler internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulur ve sadece tarayıcınızı kapatıncaya
kadar geçerlidirler. Kalıcı çerezler ise internet sitesini ziyaret ettiğinizde oluşturulur ve siz silinceye
veya süreleri doluncaya kadar kalırlar. Ayarlarınız ile uyumlu kişiselleştirilmiş bir deneyim sunma
gibi işlemler yapmak için kalıcı çerezler kullanılırlar.

Zorunlu çerezler internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede gezinme
ve özelliklerinden yararlanmasını sağlar. Zorunlu çerezler anonim niteliktedirler.
İşlevsel ve Analitik çerezler tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması,
sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi ve ziyaretçilerin siteyi nasıl
kullandığı hakkında verileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kullanıcı adı vb. kişisel
bilgilerinizi içerebilir. Kişisel veri işlenmesi söz konusu olduğu takdirde ASKİ’nin Kişisel Verilerin
Korunması Hakkında Politikalarına ve Aydınlatma Metinlerine uygun olarak açık rıza alınması
gerektiği hallerde rızanız alınarak veri işleme faaliyeti gerçekleştirilecektir.

Çerez İzinleri: ASKİ’ ye ait internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet sitelerini kullanarak
çerezlerin Politika kapsamında uyumlu şekilde kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Elektronik
cihazınızda Çerez uygulamalarımızı kabul etmek istemiyorsanız Çerez uygulamasını
reddedebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz durumunda internet sitemiz veya mobil uygulamalarımız
gerektiği gibi çalışmayabilir veya talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması sırasında aksaklıklara neden
olabilir.
Çerezlerin kullanımı hakkında bilgilendirme ASKİ’ye ait internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil
internet sitelerine yapılacak ilk ziyarette açılır pencere ile verilecektir. Bu pencereyi kapattığınızda
kabul etmiş sayılacaksınız.

Çerez Yönetimi: Çerezleri devre dışı bırakana kadar depolanmış olan çerez verilerini yönetebilir
ve temizleyebilirsiniz. Bu ayarların yeri kullandığınız tarayıcıya göre değişmektedir. Tarayıcınızdaki
“Yardım” fonksiyonunu kullanarak ilgili ayarların yerini bulabilirsiniz.

Diğer sitelerden gömülen içerik

Bu sitedeki makaleler gömülü içerik (ör. videolar, görseller, makaleler, vb.) içerebilir. Diğer web sitelerinden gömülen içerik, ziyaretçinin diğer web sitesini ziyaret etmiş gibi davranır.

Yönlendirildiğiniz internet siteleri sizin hakkınızda veri toplayabilir, çerez kullanabilir, bir hesabınız varsa ve bu web sitesinde oturum açtıysanız, gömülen içerikle etkleşiminizi takip etme dahil olmak üzere, bu gömülen içerikle etkileşiminizi izleyebilir.