Atatürk
Havza Yıkım Yönetmeliği

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

 ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAVZA YIKIM YÖNETMELİĞİ

 

AMAÇ:

Madde 1- Aydın İli hudutları içerisinde tüm yerleşim birimlerine içme ve kullanma suyu sağlayacak önemli yüzeysel su kaynaklarında gerek baraj göllerinde birikecek suyun, gerekse baraj göllerine su sağlayan derelerin ve kaynakların sanayi, evsel ve her türlü kirletici atıklarla kirletilmesini önlemek ve havzadaki su kaynaklarının korunmasını sağlamak amacıyla Kaçak Tesis ve Yapıların kaldırılmasıdır.

 

KAPSAM:

Madde 2--Belediye mücavir alan sınırları dışında dahi olsa, baraj su toplama havzalarında kalan alanlardaki bütün Kaçak Tesis ve Yapılar bu yönetmelikte tanımlanan ilgili madde hükümlerine tabidir. Millî Savunma Bakanlığı’na tahsisli alanlar ile Genel Kurmay Başkanlığı’nın kullanıma ihtiyaç duyacağı alanlar ve Milli Savunmaya yönelik faaliyetler bu Yönetmelik dışında kalır.

 

HUKUKİ DAYANAK

Madde 3- Bu yönetmelik, 2560 Sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 3009 Sayılı Kanunla değişik 2/c, 6/l ve 20.maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR

Madde 4- İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan yüzeysel su kaynakları; içme ve kullanma suyu temin edilmek üzere kullanılan veya kullanılması amaçlanan her türlü yapay ve doğal göller ile bunları besleyen sulardır.

 

Alıcı Ortam: Atıksuların deşarj edildiği deniz, göl, dere, akarsu ve arazidir.

Arıtma: Suların kullanım sonucu yitirdikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek ve/veya boşaldıkları alıcı ortamın doğal, fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirilebilmelerini temin için uygulanacak her türlü fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemlerini ifade eder.

Atık: Her türlü üretim ve tüketim faaliyetlerinin sonunda fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleri ile karıştıkları alıcı ortamlarda dolaylı veya doğrudan zarar verebilen ve o ortamda doğal birleşim ve özelliklerinin değişmesine yol açan katı, sıvı veya gaz halindeki maddelerdir.

Atıksu: Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucu kirlenmiş veya özellikleri değişmiş suları ifade eder.

Çevre Kirliliği: İnsanların her türlü faaliyetleri sonucu havada, suda ve toprakta meydana gelen doğal olmayan değişikliklerle ekolojik dengenin bozulması ve bu tür faaliyetler sonucu ortaya çıkan salgın hastalıklar ile görüntü bozukluğu, koku, gürültü ve atıksuların çevrede meydana getirdiği diğer arzu edilmeyen sonuçları ifade eder.

Çevre Korunması: Ekolojik dengenin korunması, havada, suda, toprakta kirlilik ve bozulmaların önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan çalışmaların bütününü ifade eder.

Dereler: Arazinin topoğrafik, jeolojik ve hidrojeolojik durumu ile iklim şartlarına bağlı olarak yılın herhangi bir zamanında su taşıyabilen ve tabii yatağı olan yerleri ifade eder.

Dere mutlak Koruma alanı: Rezervuara su taşıyan ve ASKİ Su Havzaları Koruma Yönetmeliği’ nde yer alan Su Toplama Havzalarına ait Ek’li listelerde yer alan derelerin, her iki tarafında belirlenen koruma bandıdır. 

Ekolojik Denge: İnsan ve diğer canlıların, varlık ve gelişmelerini sürdürebilmeleri için gerekli olan şartların bütününü ifade eder.

Ekonomik Uygulanabilirliği İspatlanmış İleri Arıtma Teknolojileri: Sürekli işletilmesinde başarısı tecrübe ile sabit olan, mukayese edilebilir metotlar, düzenekler ve işletme biçimleri ve arıtma metotlarını ifade eder.

Kaçak Tesis ve Yapı: Havzaların su havzası olarak ilanından önce Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi, İmar Affı Belgeleri olmayan ve su havzası olarak yararlanılmasına karar verilen tarihten sonra ASKİ görüşü ve ilgili belediyesinden Yapı Ruhsatı alınmadan yapılmış yapılar (bina ve tesisler), 2560 Sayılı Kanun uygulaması bakımından kaçak tesis ve yapı olarak tanımlanır.

Kısa Mesafeli Koruma Alanı: Mutlak Koruma Alanı üst sınırından itibaren yatay 700m. Genişliğindeki karasal alandır.

Mutlak Koruma Alanı: İçme ve kullanma suyu temin edilen veya edilecek olan yapay veya doğal göllerde maksimum su seviyesinin kara ile oluşturduğu çizgiden itibaren yatay 300m. Genişliğindeki karasal alandır.

Orta Mesafeli Koruma Alanı: Kısa Mesafeli Koruma Alanı üst sınırından itibaren yatay 1000 m. genişliğindeki karasal alandır.

Su Toplama Havzası: İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan yüzey ve yer altı su kaynaklarının bölge topografyasıyla sınırlı tabii su toplama alanlarıdır.

Sızdırmasız Fosseptik (Atıksu Depolama Tankı) Evsel yada endüstriyel atıksuların biriktirildiği Lağım Mecrası İnşası mümkün olmayan yerlerde yapılacak çukurlara ait yönetmelik esaslarına göre projelendirilmiş fenni çukurlardır.

Tehlikeli ve Zararlı Maddeler: Solunum, sindirim veya deri absorbsiyonu ile akut toksisite ve uzun sürede kronik toksisite kanserojen etki yapan, biyolojik arıtmaya karşı direnç gösteren yer altı ve yüzeysel suları kirletmemeleri için “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ”gereği çıkarılan tebliğ uyarınca özel muamele ve bertaraf işlemleri gerektiren maddeleri ifade eder.

Uzun Mesafeli Koruma Alanı: Orta mesafeli koruma alanı üst sınırından başlamak üzere su toplama havzasının nihayetine kadar uzanan tüm yatay karasal alandır.

 

İLGİLİ İDARELER

Madde 5- Baraj havzasında kalan belde ve ilçe belediyeleri, Büyükşehir Belediyesi, ASKİ Genel Müdürlüğü, Aydın Valiliği, İlçe ve Belde Belediyelerinin bağlı olduğu kaymakamlıklardır.

 

KAÇAK TESİS VE YAPILAR

Madde 6- Havzaların su havzası olarak ilanından önce Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi, İmar Affı Belgeleri olmayan ve su havzası olarak yararlanılmasına karar verilen tarihten sonra ASKİ görüşü ve ilgili belediyesinden Yapı Ruhsatı alınmadan yapılan tüm tesis ve yapılar kaçak tesis ve yapı kapsamında değerlendirilir.

 

a-)Mutlak, kısa, dere mutlak koruma alanlarında kalan, kaçak tesis ve yapıların yapımının önlenmesi, yapımı sürenlerin yapımının durdurulması ve yıkımı işlemleri 2560 Sayılı Kanun kapsamında ASKİ Genel Müdürlüğünce yapılır.

 

b-) Uzun ve orta mesafeli koruma alanlarında (dere mutlak koruma alanları hariç) kalan binalar ile her çeşit tesisat ve muhtesatın yapımının önlenmesi, yapımı sürenlerin yapımının durdurulması, mühürlenmesi ve yıkılması ise yetki alanına göre ilgili belediye başkanlıklarından talep edilir, Görevini yerine getirmeyenler hakkında ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yasal işlem yapılması için İçişleri Bakanlığı’na başvurulur.

              

KAÇAK TESİS VE YAPILARI İNCELEME ESASLARI

Madde 7- ASKİ Genel Müdürlüğü görevlileri tarafından tespiti yapılan kaçak tesis ve yapılar için aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda işlem yapılır.

 

a-) ASKİ görevlileri tarafından düzenlenen tespit tutanağında mülkiyet bilgileri bulunmadığından şahsa ve muhtara, gerektiğinde belediyesine yazılarak “İmar Durum Belgesi ” ve yapının parsel üzerindeki konumunu gösteren “Aplikasyon Krokisi ”ile birlikte yapı sahibinin ASKİ Genel Müdürlüğüne müracaat etmesi istenir.

 

b-)Mülkiyet bilgileri temin edilen parsele daha önce ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından uygun görüş verilmiş ise, “kaçak tesis ve yapı ” kapsamı dışında olması nedeniyle 3194 Sayılı İmar Kanununa göre işlem yapılmak üzere ilgili belediyesine bildirilir ve yapıya ait dosya takipten kaldırılarak ASKİ Genel Müdürlüğündeki işlemleri durdurulur. İlgili belediyesi sonuçtan ASKİ Genel Müdürlüğüne bilgi verir.

 

c-) Mülkiyet bilgileri temin edilen parsele daha önce ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından uygun görüş verilmemiş ise, ilgili belediyesinden ASKİ Su Havzaları Koruma Yönetmeliğine göre konumu, plan notları ve izinlendirilebilecek yapı olup olmadığının bildirilmesi istenir.

 

d-) Belediyesinin incelemesi sonucunda söz konusu yapının ASKİ Su Havzaları Koruma Yönetmeliğine göre izin verilen yapılaşma olmasına rağmen;  ifraz, tevhit, yola cephe, yapı yaklaşım sınırı vb. şekilde 775 Sayılı Kanun kapsamında olduğunun belirlenmesi halinde ilgili belediyesine işlem yapılmak üzere bildirilerek dosyası takipten kaldırılır ve işlemleri durdurulur. Belediyenin sonuçtan ASKİ’ ya bilgi vermesi istenir.

 

e-) Belediyenin incelemesi sonucunda tespit edilen yapının ASKİ Su Havzaları Koruma Yönetmeliğine uygun bir yapı olduğunun belirlenmesi halinde ilgili belediye kendi değerlendirmesi ve evraklarıyla birlikte ASKİ’ den görüş alarak ruhsat işlemlerini sonuçlandırır.

 

f-)  Bütün bu incelemeler sonucunda tespiti yapılan yapının mutlak, kısa, dere mutlak koruma alanında kalan kaçak tesis ve yapı olması halinde işlemleri yönetmelik esasları doğrultusunda ASKİ Yönetim Kurulunca alınan yıkım kararını takiben 2560 Sayılı Kanun kapsamında ASKİ Genel Müdürlüğünce yapılır.

 

YASAL BELGELER

Madde 8- Havzaların su havzası olarak ilanından önce İlgili belediyesinden, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden ve Büyükşehir Belediyesinden alınmış İnşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi, İmar Affı Başvuru Formudur.

 

YIKIM UYGULAMA ESASLARI

Madde 9- Havzada yapılacak yıkım işlemleri aşağıdaki birimler tarafından ve belirtilen şekilde gerçekleştirilir.

               9.1:Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

               a-Su Kanal Arıtım Daire Başkanlığı

               b-Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanlığı

               c-Hukuk Müşavirliği

               d-Uzman Tabiplik

               e-Güvenlik Amirliği,

Olarak Yıkım Yönergesinde belirtilen şekilde tespiti yapılan mutlak, kısa, dere mutlak koruma alanlarındaki kaçak yapı ve tesislerin yıkımını gerçekleştirir.

              

9.2-Büyükşehir Belediye Başkanlığı

               a-Fen İşleri Daire Başkanlığı

               b-İmar İşleri Daire Başkanlığı

               c-Emlak İstimlak Daire Başkanlığı

               d-Zabıta Müdürlüğü

olarak Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı içinde ASKİ’nin yıkımını yapacağı “kaçak tesis ve yapının ”yıkımı esnasında araç, ekipman, işgücü desteğini sağlar, yıkım faaliyetlerinde gözlemci olarak bulunur. Yönetmeliğin 6. ve 7.  maddelerindeki görevleri yerine getirir.

 

               9.3- İlçe ya da Belde Belediye Başkanlığı

               a-İmar Müdürlüğü

               b-Fen İşleri Müdürlüğü veya Amirliği

               c- Zabıta Müdürlüğü

 

Kendi belediye sınırları içinde ASKİ’nin yıkımını yapacağı “kaçak tesis ve yapının “yıkımı esnasında araç, ekipman, işgücü desteğini sağlar ve yıkım faaliyetlerinde gözlemci olarak bulunur. Yönetmeliğin 6. ve 7. maddelerindeki görevleri yerine getirir.

              

9.4-Valilik ya da Kaymakamlık

Gerek görülürse, yıkım mahallinde yıkım ekibinin can güvenliğinin sağlanması için yeterli miktarda güvenlik ekibinin ve yıkım anında doğabilecek bir olaya karşı ivedi kurtarma için Sağlık Ekibinin bulundurulması, Valilik ya da Kaymakamlıktan istenir. Bu durumda Güvenlik ve Sağlık Ekipleri gelmeden yıkım işlemine başlanmaz.

 

TESPİT VE TEBLİGAT ESASLARI

Madde 10- a-Kaçak tesis ve yapıların tespiti ASKİ Görevlileri tarafından yapılır. Yapılan tespitlerde tespit tutanakları muhtarlar tarafından da imza edilir ve yapı sahibinin bulunmaması halinde tutanağın bir sureti muhtarlığa teslim edilir. Muhtarlar kendilerine bırakılan ve/veya posta ile gönderilen tebligatları ilgilisine tebliğ etmekle yükümlüdür.

 

b-Kaçak tesis ve yapıların ASKİ Yönetim Kurulunca alınan yıkım kararları Tebligat Yasası hükümlerine göre yapı sahibine tebliğ edilir.

 

YIKIM İŞLEM SIRASI

Madde 11- Güvenlik güçleri binanın içini ve etrafını boşaltır ve gerekli emniyet tedbirlerini alır.

 

Binada eşya varsa ilgili belediye başkanlığı tarafından yed-i emin olarak teslim alınır ve yıkım işlemi gerçekleştirir. Yıkım kararı alınmış olan yapılar için mahallinde yıkım tutanağı tanzim edilir. Birer örneği ilgili Belediye imar yetkilisi ve Büyükşehir (Fen İşleri) Belediyesi yetkililerine verilir.

 

YIKIM MASRAFLARININ TAHSİLİ ESASLARI

Madde 12- Kaçak Tesis ve Yapıların yıkımının ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılması halinde, kaldırma (yıkım) masrafları 2560 Sayılı Kanunun 3009 Sayılı Kanunla değişik 20.maddesinde sözü edilen 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine uygun olarak ASKİ Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda tahsil edilir.

 

Ancak, Kaçak Tesis ve Yapıların ilgilisi tarafından yapılan tebligat üzerine kendilerince kaldırılması halinde herhangi bir bedel talep edilmez.

 

YÜRÜRLÜK

Madde 13- Bu yönetmelik Genel Kurulun kabulünü takiben ilan tarihinde yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME

Madde 14- İşbu Yönetmeliği Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü yürütür.