Atatürk
Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, 14/07/1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi uyarınca 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncımaddesi gereğince; Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nde görevli memurların disiplin amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nde görevli memurlar hakkında uygulanır.

Disiplin amirleri

MADDE 3- (1) Disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin ekli çizelgesinde gösterilmiştir.

Memurların disiplin işleri

MADDE 4- (1) Memurların disiplin iş ve işlemlerinde Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

MADDE 5- (1)Bu yönetmeliğin kabulünden önce yürürlükte olan, 29.05.2014 tarih, 4 sayılı Genel Kurul kararı ile kabul edilen AydınBüyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Disiplin ve Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Yönetmelik, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Kurulu’nun kararı ile kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Yönetmeliği, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1

DİSİPLİN AMİRLERİ

 

 

UNVANI

 

 

DİSİPLİN AMİRİ

 

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

GENEL MÜDÜR

BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE BAŞKANI

 

 

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

GENEL MÜDÜR

BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE BAŞKANI

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

 

 

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

GENEL MÜDÜR

BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE BAŞKANI

İÇ DENETÇİ

GENEL MÜDÜR

BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE BAŞKANI

TEFTİŞ KURULU BAŞKANI

GENEL MÜDÜR

BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE BAŞKANI

1. HUKUK MÜŞAVİRİ

GENEL MÜDÜR

BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE BAŞKANI

DAİRE BAŞKANI

GENEL MÜDÜR

BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE BAŞKANI

UZMAN, SİVİL SAVUNMA UZMANI

DAİRE BAŞKANI

GENEL MÜDÜR

MÜFETTİŞ VE MÜFETTİŞ YARDIMCISI

TEFTİŞ KURULU BAŞKANI

GENEL MÜDÜR

HUKUK MÜŞAVİRİ, AVUKAT

1. HUKUK MÜŞAVİRİ

GENEL MÜDÜR

ŞUBE MÜDÜRÜ

DAİRE BAŞKANI

GENEL MÜDÜR

MALİ HİZMETLER UZMANI,

MALİ HİMETLER UZMAN YARDIMCISI

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

GENEL MÜDÜR

ŞEF, AYNİYAT SAYMANI, EĞİTMEN, MUHASEBECİ VE DİĞER MEMURLAR

DAİRE BAŞKANI

GENEL MÜDÜR