Atatürk
Taşınır, Taşınmaz, Kaynak ve Hakların Değerlendirilmesine

AYDINBÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞINIR, TAŞINMAZ, KAYNAK VE HAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hususlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

            Amaç ve kapsam

            MADDE 1– (1) Bu Yönetmelik; İdarenin mülkiyetindekiher türlü taşınır,taşınmaz, kaynak ve hakların en uygun şartlarda satışı, kiraya verilmesi, trampası, bunlarüzerinde sınırlı ayni hak tesisi,  hasılat paylaşımı,intifa hakkı tesisi, üst kullanım hakkı ile ilgili uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacıylahazırlanmış olup, imtiyaz devri yine bu yönetmelik kapsamındadır.

            (2)Yap-işlet, Yap-İşlet-Devret şeklinde ihale edilmesi uygun görülen iş ve işlemlerde bu yönetmeliğin mevcut hükümleri yanında, ilgisine göre meri mevzuat hükümleri uygulanarak işlemlerin yürütülmesi de bu yönetmelik kapsamındadır.

            Dayanak

            MADDE 2– (1) Bu Yönetmelik, 20/11/1981 tarih ve 2560 sayılı İstanbul Su veKanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 22 inci maddesine istinadenhazırlanmıştır.

            Tanımlar ve kısaltmalar

            MADDE 3– (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında geçen tanım ve kısaltmalar;

            a) Genel Kurul: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisini,

            b) Genel Müdür (Üst Yönetici): ASKİ Genel Müdürünü,

            c) Haklar: Hukuken korunan ve değeri para ile ölçülebilen, İdareye bukorunmadan yararlanma yetkisi veren ilgili mevzuatında tanımlanan malvarlığı haklarını,

            ç) İdare: Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünü, kısaca ASKİ’yi

            d)İhale karar onayı: İhale komisyon kararlarının ihale yetkilisi tarafındanonaylanmasını veya iptalini,

            e) İhale onayı: İhale yetkilisince ihale yapılmasına ilişkin olarak verilecekonay veya kararı,

            f) İhale yetkilisi: Yönetim Kurulunu ve yetkilendirilmesi durumunda GenelMüdürü,

            g) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla, işin istekliler arasından birisiüzerinde bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan sözleşmedenönceki işlemleri,

            ğ) İSKİ Kanunu: 20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyonİdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu,

            h) İstekli: İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturduklarıortak girişimleri,

            ı) Kaynaklar: İdarenin tasarrufundaki yer altı ve yerüstü su kaynaklarını,

            i) Kira: Taşınır - taşınmaz malların, kaynak ve hakların kiraya verilmesini,

            j) Kiracı veya müşteri: İhalenin üzerinde bırakıldığı istekli veya isteklileri,

            k) Mal: Her türlü ihtiyaç maddeleri, taşınır ve taşınmaz malları ve hakları,

            l) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişininaralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

            m)Satış işlemi: Taşınır - taşınmaz her türlü malın mülkiyet ve zilyetliğinin veyasahip olunan hakların ihale sonucu oluşan bedel veya karşılık üzerinden alıcıyadevredilmesini,

            n) Sözleşme: İdare ile kiracı veya müşteri arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

            o) Şartname: Yapılacak ihaleye ilişkin genel idari, teknik esas ve usullerigösteren belge veya belgeleri,

            ö) Tahmin edilen bedel: İhale konusu işin tahmin edilen bedelini,

            p) Trampa ve sınırlı ayni hak tesisi: 11/1/2011 tarih ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile 22/11/2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu vediğer mevzuatın trampa ve sınırlı ayni hak tesisi ile ilgili maddelerinde gösterilen işlemleri,

            r) Uygun bedel: Tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere, teklif edilenbedellerin en yükseğini; bedel tahmini yapılmayan ihalelerde, teklif edilen bedellerin enyükseğini,

            s) Yönetim Kurulu: ASKİ Yönetim Kurulunu,

            ş) Yönetmelik: İdarenin mülkiyetinde, hüküm ve tasarrufu altında bulunantaşınır, taşınmaz, kaynak ve hakların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları tespiteden, Taşınır Taşınmaz Kaynak ve Hakların Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve EsaslarHakkında Yönetmeliği,

            İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İhalelere İlişkin Genel Hususlar

            İhale uygulamalarında temel ilke ve esaslar

            MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması kapsamında yapılacak ihalelerdesaydamlığın, rekabetin, eşit muamelenin ve güvenirliğin sağlanması esastır.

            (2) Trampa ihalelerinde İdare tarafından devredilecek taşınır veya taşınmazmalların değeri devralınacak malların değerinden % 20’den daha fazla değerli olamaz.%20’ye kadar fark olması halinde aradaki fark nakden tahsil edilir. Devralınacak mallarındeğeridevredilecek malların değerinden %20 daha fazla olamaz. %20 ye kadar fark olması halinde aradaki fark nakden idarece ödenir. 4/11/1983 tarih ve 2942 sayılı KamulaştırmaKanunu gereğince veya Kamu İdareleri arasında yapılacak trampa işlemleri buYönetmeliğe tabi olmayıp özel kanunları uygulanır.

            Yetkiler

            MADDE 5- (1) İdarenin taşınır ve taşınmazları ile kaynak ve haklarının satışı,kiraya verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi kapsamındaki ihaleler, ilgili birimin teklifive ihale yetkilisinin kararı üzerine bu Yönetmelikte belirlenmiş usullerden biriyle ihalekomisyonunca yapılır. İhale kararları, ihale yetkilisi tarafından onaylanır.

            İhaleye katılabilme şartları

            MADDE 6– (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılabilmek için kanuniikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelikleri haiz bulunmak, istenen belge ve teminatlarıvermek zorunludur.

            İhaleye katılamayacak olanlar

            MADDE 7- (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veyabaşkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar.

            a) Bu Yönetmelik ve diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekliolarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle MücadeleKanunu kapsamına giren suçlar ve örgütlü suçlardan hüküm giyenler,

            b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,

            c) İdarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarında görevli kişiler,

            ç) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak,yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

            d) Yönetmeliğin 7 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde belirtilenşahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ileevlatlıkları ve evlat edinenleri,

            e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin kurdukları ortaklıklar ile şirketler (bukişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10’undanfazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç),

            f) İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçlakurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortakoldukları şirketler,

            g) Taşınmaz satış ihaleleri için, Türkiye’de ilgili mevzuat uyarınca taşınmazedinmesi mümkün bulunmayan yabancı istekliler.

            (2) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak, geçiciteminatları İdareye gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesiaşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatıgelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

            Şartnameler

            MADDE 8- (1) İhale konusu işin özelliklerini belirten şartname ve varsa ekleriİdarece hazırlanır. Bu Yönetmelik esasları çerçevesinde hazırlanacak şartnamelerdegenel olarak aşağıda belirtilen hususlara yer verilir.

            a) İhalenin; konusu, niteliği, nevi ve miktarı,

            b) Taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi, trampası ve bunlar üzerinde sınırlıayni hak tesisinde; tapu kayıtlarına göre yeri, sınırı, yüzölçümü, varsa pafta, ada ve parselnumarası ve durumu,

            c) Varsa tahmin edilen bedeli, geçici teminat ve kesin teminata ilişkin şartlar,

            ç) Teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,

            d)Müşterinin veya kiracının satış veya kiralama işlemlerini ne kadar süredetamamlaması gerektiği ve gecikme halinde uygulanacak cezalar,

            e) İsteklilerde aranılan şartlar ve istenilen belgelerin neler olduğu,

            f) Kapalı teklif usulü ihalelerde teklif mektupları ile teklif zarflarının ne şekildehazırlanacağı,

            g) Tekliflerin hangi gün ve saate kadar nereye teslim edileceği,

            ğ) Posta yoluyla gönderilen teklif zarflarının, süresinden sonra belirtilen adreseulaşması halinde geçerli sayılmayacağı,

            h) İhaleyi yapıp yapmamakta, herhangi bir aşamasında iptal etmekte ve uygunbedeli tespitte İdarenin serbest olduğu,

            ı) İhale kararının, karar tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde ihaleyetkilisince onaylanacağı veya iptal edileceği ve ihale kararının, onay tarihinden itibarenen geç 5 (beş) iş günü içinde ihale üzerinde kalan istekliye bildirileceği,

            i) Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği,

            j) Süre uzatımı verilebilecek haller,

            k) Kiraya verme ve sınırlı ayni hak tesisine ilişkin ihalelerde sözleşmeimzalanacağı, satış ve trampa ile ilgili ihalelerin satış bedelinin sözleşme yapma süresiiçerisinde (15 gün) ödenmesi halinde sözleşme yapılmayacağı,

            l) İhale bedeline ilişkin ödemelerin yeri ve şartları,

            m) Kiraya verme ve sınırlı ayni hak tesisi ihalelerinde işin süresi,

            n) İhale dokümanı bir bedel karşılığında verilecekse, doküman satış bedeli,

            o) İhtilafların çözüm şekli,

            ö) İdarenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığı,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhale Hazırlık İşlemleri

            Tahmin edilen bedelin tespiti

            MADDE 9- (1) Tahmin edilen bedel, İdarenin ilgili birimlerincetaşınmazınkonumu ve özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle, rayiç bedel esas alınarak tespitedilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde, İdare tarafından tahmin edilen bedelin hesabında;genel piyasa, belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan, taşınmazlariçin SPK denetimindeki gayrimenkul değerleme şirketlerine yaptırılacak değerlemeraporlarından elde edilen bilgiler kullanılabilir.

            (2) Tahmin edilen bedel, bir hesap tutanağında gösterilir ve diğer belgelerlebirlikte ihale işlem dosyasında muhafaza edilir.

(3) Taşınmazların satış ve trampasında tahmini satış bedeli, emlak vergi değerinden, kiralamalarda ise bir yıllık tahmin edilen kira bedeli emlak vergi değerinin % 5 inden aşağı olamaz.

            İhale işlem dosyası ve ihale dokümanı

            MADDE 10 - (1) İhale suretiyle yapılacak işler için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada onay belgesi, varsa tahmin edilen bedele ilişkin hesap tutanağı, şartname ve ekleri,  ilana ilişkin belge ve gazete nüshaları, sözleşme tasarısı ile saklanmasında yarar görülen diğer belgeler bulunur.

(2) İhale dokümanı, İdarenin ilgili birimlerince, yapılacak ihaleye ilişkin genel veözel şartnameler ile varsa diğer lüzumlu belgelerden oluşan dosyadır. İhtiyaca göre çoğaltılır. Tasdikli örnekleri bedelsiz veya lüzumu halinde takdiredilecek bir bedel karşılığında isteyenlere verilir. Ayrıca isteyenlerin İdarede ücretsizolarak görmeleri sağlanır.

            İsteklilerde aranacak nitelikler ve istenecek belgeler

            MADDE 11- (1) İdarece; ihalelerin en elverişli şartlarla sonuçlandırılmasınısağlamak amacıyla, isteklilerde işin mahiyetine göre belirli nitelikler aranabilir. Bunlarıntespiti için gereken belgelerin neler olduğu şartnamelerde gösterilir. İstekliler,şartnamelerde yazılı belgeleri eksiksiz vermek ve tebligat için adres göstermek zorundadır.

            İhale onay belgesi

            MADDE 12- (1) İhale edilecek her iş için bir onay belgesi hazırlanır ve ihaleyetkilisi tarafından onaylanır. Onay belgesinde aşağıdaki hususlara yer verilir.

            a) İhale konusu işin; nev’i, niteliği, miktarı, tahmin edilen bedeli, ihaledeuygulanacak usul, yapılacaksa ilanın şekli ve adedi, alınacaksa geçici teminat miktarı,

            b) İhale komisyonunun kimlerden teşekkül edeceği,

            c) İhale dokümanının bir bedel karşılığında verilip verilmeyeceği, bedel karşılığıverilecekse bedelin ne olacağı.

           

            İhale komisyonları

            MADDE 13- (1) İhale komisyonlarının kuruluşu, görevleri ve çalışma esaslarıaşağıda belirtilmiştir.

            a) İhale komisyonu; İdare bünyesinde görev yapmakta olan personel arasındanyetkili makamın teklifi üzerine ihale yetkilisince görevlendirilen, biri başkan olmak üzere 5(beş) asil, 5 (beş) yedek üyeden oluşur.

            b) İhale komisyonlarının yetki görev ve çalışma usulleri:

            1) İhale komisyonu başkanı, komisyonun önceden belirlenen yer ve saatteeksiksiz toplanmasını, tekliflerin zamanında bir tutanakla teslim alınmasını sağlar.

            2) İhale komisyonu üyeleri, resmi izinli ve raporlu olmadıkça komisyonçalışmalarına katılmak zorundadır. İzinli veya raporlu olunması halinde, çalışmalara yerineyedek üye katılır.

            3) İhale komisyonları eksiksiz olarak toplanır. İhale komisyonu kararları üyelerinsalt çoğunluğu ile alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye, karşı oygerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır.

            4) İhale komisyonları gerek gördüğünde; ihale kararlarına katılmamak şartıyla,ihale konusu ile ilgili olarak diğer birimlerdeki personelden yararlanma yetkisine sahiptir.

            5) Değerlendirmeye yardımcı olmak üzere komisyonlar tarafından istenecek bilgive belgeler bütün birimlerce ivedilikle ihale komisyonuna ulaştırılır.

            6) Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.

            İhalenin ilanı

            MADDE 14- (1) Kapalı Teklif ve Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihaleleraşağıdaki esas ve usullere göre yapılacak ilan yoluyla isteklilere duyurulur. İlan metni,ihale işlemlerini yürüten birim yetkililerinin teklifi üzerine, ilgili daire başkanının onayı iletespit edilir.

            a) Tahmin edilen bedeli (kiraya verme ihalelerinde yıllık kira bedeli) her yılMerkezi Yönetim Bütçe Kanunları ile belirlenen 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki parasal limite kadar olan ihalelerde; idarenin adresinde yayımlanan yerel gazetelerde, en az bir gün aralıkla,  ihaletarihinden en az 10 (on) gün önce olmak üzere toplam iki defa ve idare ilan panosunda yayınlanır.

            b) Tahmin edilen bedeli (kiraya verme ihalelerinde yıllık kira bedeli) (a)bendinde belirtilen parasal limite eşit veya bu limiti aşan ihalelerin ilanları, (a) bendindebelirtilen ilanlara ilave olarak ihale tarihinden en az 10 (on) gün önce bir kez de Basın İlam Kurumu aracılığı ile ulusal bir gazetede ve idarenin internet sitesinde ayrıca yayınlatılabilir.

            c) İlanlar, işin önem ve özelliğine göre yurt içinde ve yurt dışında çıkan başkagazeteler veya diğer yayın araçları ile de ayrıca yayınlattırılabilir.

            ç) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ve ilanı gereken ihalelere ilişkin tümilanlar İdarenin resmi internet sitesinde de ihale tarihine kadar yayınlanabilir.

            (2) Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için ilan yapılması zorunlu değildir.

            İlanlarda bulunması zorunlu hususlar

            MADDE 15 – (1) İhale ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

            a) İhale konusu işin tanımı, niteliği, nev’i, miktarı, adresi ve hali hazır durumu,

            b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı ve bir bedel karşılığıverilecekse ihale doküman satış bedeli,

            c) İhalenin nerede, hangi tarih, saat ve hangi usulle yapılacağı,

            ç) Tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı,

            d) İsteklilerde aranılan belgelerin neler olduğu,

            e) Kapalı teklif usulü ile yapılacak ihalelerde, ihale tekliflerinin hangi tarih ve saate kadar, nereye verileceği,

            f) Postada vaki gecikmelerin dikkate alınmayacağı,

            g) Kiraya verme ve sınırlı ayni hak tesisine ilişkin ihalelerde işin süresi,

            ğ) İdarenin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığı ve ihale komisyonunun ihaleyi yapıpyapmamakta,herhangi bir aşamada gerekçesini belirterek ihaleyi iptal etmekte serbest olduğu,

            Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan

            MADDE 16 – (1) İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklikyapılması zorunlu olursa, yapılmış olan ilanların geçersiz olduğu belirtilmek suretiyleyeniden aynı şekilde ilan yapılır.

            İlanın uygun olmaması

            MADDE 17 - (1) Bu Yönetmeliğin 14 ve 15 inci maddelerine uygun olmayanilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.

            (2) İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşmefeshedilir.

            (3) İhalenin veya sözleşmeninbozulması halinde, müşterinin fesih tarihine kadaryapmış olduğu ve belgelendirdiği teklife ilişkin gerçek masrafları ödenir.

            İhalenin tatil gününe rastlaması

            MADDE 18– (1) İhale için tespit edilen tarihin tatil gününe rastlaması halinde;ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatteyapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse bile ihale ilan edilen saatte yapılır.

Geçici teminat

            MADDE 19 - (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde yapılacak ihalelerde ihaleyekatılacak isteklilerden tahmin edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere %30’una kadar geçici teminat alınabilir.

           

            Teminat olarak kabul edilecek değerler

            MADDE 20 - (1) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

            a)Tedavüldeki Türk Parası.

            b)Hazine Müsteşarlığınca belirlenen bankalar ve katılım bankaları tarafındandüzenlenen süreli veya süresiz teminat mektupları.

            c)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve busenetler yerine düzenlenen belgeler.

            (2)İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancıbankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunanbanka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyettebulunan bankaların veya katılım bankalarının düzenleyecekleri teminat mektupları dateminat olarak kabul edilir.

            (3)Yönetmeliğin 20 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendinde belirtilensenetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dâhil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

            (4)Teklife esas para birimi TL ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminatmektupları TL üzerinden düzenlenecektir.

            (5) Teminat mektubunun TL dışında bir para birimi cinsinden düzenlenmesihalinde teminat mektubunun sonunda “İş bu teminat mektubunun tazmini halinde; mektuptutarı tazmin tarihinde geçerli Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden ödenecektir”paragrafına yer verilecektir.

            (6) Teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından idare veznesinemakbuz karşılığında yatırılması mecburi olup ihale komisyonlarınca teslim alınamaz.

            (7) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

            (8) Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar İdarenin alacaklarıdışında üçüncü şahıslarca haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

 

İKİNCİ KISIM

İhale Usulleri ve İhale Uygulamalarına İlişkin Hususlar

BİRİNCİ BÖLÜM

İhale Usulleri

            İhalelerde uygulanacak usuller

            MADDE 21 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki her türlü taşınır, taşınmaz,kaynak ve hakların; satışı, kiraya verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi ile ilgili işlerinihalelerinde aşağıdaki usuller uygulanır.

            a) Kapalı teklif usulü,

            b) Açık teklif usulü,

            c) Pazarlık usulü,

            (2) İhalelerde, bu usullerden hangisinin uygulanacağı, ihaleye konu işin özelliğinegöre ihale yetkilisince belirlenir.

            Kapalı teklif usulü ihale ve uygulama esasları

            MADDE 22-(1) Tahmin edilen bedeli, her yıl Merkezi Yönetim BütçeKanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi için belirlenen parasallimite denk veya bu limitin üzerinde olan ihaleler, kapalı teklif usulü ile aşağıda gösterilenşekilde yapılır. İdare, tahmin edilen bedeli bu limitin altında olan ihalelerde de kapalı teklifusulünü uygulayabilir.

            a) Tekliflerin hazırlanması:

            1) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak verilir. Teklif mektuplarının isteklitarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabuledildiğinin belirtilmesi, ihalenin konusu, teklif edilen fiyatınrakam ve yazı ile birbirine uygun ve açık olarak yazılması zorunludur. İdare tarafından ihale dokümanı içerisinde teklif mektubu verilmesi halinde bu teklif mektubunun kullanması zorunludur.Üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklif mektupları hiç yapılmamış sayılır.

            2) Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklininadı, soyadı, unvanı, ihalenin konusu ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır.Zarfın yapıştırılan kısmı istekli tarafından imzalanır veya kaşelenir/mühürlenir.

            3) Bu zarf geçici teminata ait alındı makbuzuveya banka veya katılım bankası teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikteikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, unvanı iletebligata esas açık adresi ve idarenin adı ve adresi ile teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

            b) Tekliflerin verilmesi:

            1) Teklifler, ilanda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılarkarşılığında ihale şartnamesinde belirtilen İdare bünyesindeki adreste bulunan birimyetkililerine elden teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadelitaahhütlü olarak posta yolu ile de gönderilebilir. Elden verilecek veya posta ilegönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen tarih ve saate kadar belirtilen adrese ulaşmasışarttır.

            2) İlanda belirtilen saatten sonra elden verilen teklifler alınmaz. Postadaki gecikme sebebiyle işlemekonulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı da bir tutanakla tespit edilir. Bu teklif zarfları açılmaksızın ihale işlem dosyasında saklanır ve isteklinin veya yetkilisinin müracaatı halinde ön ve arka yüzünün fotokopisi çekildikten sonra açılmaksızın istekliye yada yetkilisine imza karşılığı elden teslim edilir.

            3) İdareye verilen teklifler ihalenin ihale saatinden önce iptali hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

            4) İdare yetkilileri tarafından teslim alınan teklif zarfları, ihalekomisyonuna imza karşılığında tutanakla teslim edilir.

            c) Dış zarfların açılması:

            1) Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanaklabelirtildikten sonra, dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak,istenilen belgelerin, geçici teminatın tam olarak verilmiş olupolmadığına bakılır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.

            2) Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklifmektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgeleri ilebirlikte isteklilerin kendilerine veya vekillerine uygun sayılmama gerekçesini açıklayan bir tutanak düzenlenerek imza karşılığı iade edilir. Bu istekliler ihaleye katılamazlar.

            ç) İç zarfların açılması ve son tekliflerin alınması:

            1) Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar numara sırası ile açılarak, tekliflerkomisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve verilen tekliflerin bir listesi yapılır.Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) inci alt bendine uymayan teklifler kabul edilmez.

            2) İhaleye katılan ve uygun teklif sunan istekli sayısının üçten fazla olması halinde; en yüksek üç teklif sahibi isteklilerin dışında kalan teklif sahipleri bu turdaelenmiş olur. İhale; geçerli en yüksek teklif üzerinden arttırma başlatılarak, oturumda hazırbulunan en yüksek üç teklif sahibi isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiylesonuçlandırılır. Bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise buistekliler dâhil edilmek suretiyle arttırma yapılır. Üçten az istekli olması halinde oturumda hazır bulunan tüm istekliler artırıma dahil edilir. Teklif sahibi veya vekili komisyonda hazır bulunmadığı takdirde iadeli taahhütlü posta, kargo/kurye yolu ile gönderilen teklifi son teklif olarak kabul edilir.

            3) Yapılan arttırma sonucunda ihale en yüksek teklifi veren istekli üzerindebırakılır. Yönetmeliğin 34 üncü maddesine göre, satış ve trampa ihalelerinde bedel yatırılıncaya,diğer ihalelerde sözleşme imzalanıncaya kadar bu isteklinin teminatları iade edilmez.

            4) Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerdenyazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonuncaisteklilerin son tekliflerinin de yazılacağı bir tutanakla tespit edilir.

            Açık teklif usulü ihale ve uygulama esasları

            MADDE 23- (1) Tahmin edilen bedeli, her yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi için belirlenen parasal limite kadarolan ihaleler, açık teklif usulü ile aşağıda gösterilen şekilde yapılabilir.

            (2) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önündetekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. Ancak; istekliler ilanda belirtilenihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, Yönetmeliğin 22 ncimaddesinin birinci fıkrası (a) bendinin (1) alt bendi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleritekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla yada kargo/kurye yolu ile de gönderebilirler.

            (3) Açık teklif usulü ihalenin uygulanması

            a) İlanda belirtilen ihale saati gelince ihale komisyonu başkanı, ihaleye katılmakisteyen isteklilerin belge ve geçiceteminatlarını elden teslim etmelerini ister. İsteklilerinkomisyon huzurunda teslim alınan belgeleri ile geçici teminatı incelenerek, kimlerin ihaleye katılabileceği bildirilir. İstenilen belge ve teminatlarınıneksik olması sebebiyle açık arttırmaya katılamayacakların belge ve teminatları geri verilir.Bu işlemler, istekliler önünde bir tutanakla tespit edilir. İhaleye giremeyecekler ihalesalonundan çıkartılır.

            b) Diğer istekliler önce şartnameyi imzalamaya ve daha sonrasında sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılan teklifler ihaletutanağına yazılır ve teklif sahiplerince imzalanır. İlk teklifler bu suretle tespit edildiktensonra komisyon başkanı iadeli taahhütlü posta, kargo/kurye yolu ile verilmiş teklifler varsa okutarak bu tekliflerin detutanağa yazılmasını sağlar. Bundan sonra açık arttırma işlemine geçilir ve isteklilerin sontekliflerini vermelerine kadar bu işleme devam edilir. İhaleden çekilen isteklilerin budurumları aynı tutanağa yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan imtina etmesi halinde,bu durum tutanakta belirtilir.

            c) Teklif sahibi veya vekili komisyonda hazır bulunmadığı takdirde iadeli taahhütlü posta, kargo/kurye yolu ilegönderilen teklifi son teklif olarak kabul edilir.

            ç) İhaleden çekilenler, herhangi bir şekilde yeniden teklifte bulunamazlar.

            d) Açık arttırma işleminde işin uzayacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyonhuzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaledençekilmiş olanlar bu durumda da yazılı teklif veremezler.

            e) İhale, sözlü veya yazılı son teklifler alındıktan sonra Yönetmeliğin22 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin 3 üncü alt bendinegöre karara bağlanır.

            Pazarlık usulü ihale ve uygulama esasları

            MADDE 24 - (1) Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde teklif alınması belli birşekle bağlı değildir. İhaleler, komisyon tarafından işin niteliğine göre; bir veya daha fazlaistekliden yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır.

            (2) Pazarlık Usulü ihale yöntemi, aşağıda yazılı hallerde uygulanabilir:

            a) Tahmini bedeli yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (İ) cetveli ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi için belirlenen sınırın beş katına kadar olanher türlü taşınır ve taşınmazların kiraya verilmesi işleri.

            b) Kapalı veya açık teklif usulü ile ihaleye çıkılmasına rağmen, istekli çıkmamasıveya istekliler tarafından verilen tekliflerin uygun görülmemesi hallerinde İhale yetkilisininonayı alınmak suretiyle, pazarlık usulü ihale yöntemi uygulanabilir. İşin pazarlıklayapılması halinde ilk ihaledeki şartlar aynen muhafaza edilir ve ilk ihalede kabuledilmeyen teklif bulunması halinde pazarlık bu bedel üzerinden arttırılarak sonuçlandırılır.

            c) İdarenin hissedarı bulunduğu taşınmaz mallarda; İdare hissesinin taşınmazındiğer hissedarlarına satışı, trampası veya kiraya verilmesi.

            ç) İdare tarafından ihale edilecek taşınır, taşınmaz, kaynak ve haklar üzerinde bellibir isteklinin; bir lisans, ruhsat veya hakka sahip olması.

            d) Çabuk bozulan, saklanması tehlikeli olan, saklama giderleri değerine veya beklemeden doğacak yararına oranla yüksek bulunan taşınırların satımı,

            e) Kullanışlarının özelliği, idarelere yararlı olması veya ivediliği nedeniyle kapalı veya açık teklif yöntemleri ile ihalesi uygun görülemeyen ASKİ nin mülkiyetindeki taşınır ve taşınmazların satışı, kiralanması, trampası ve sınırlı ayni hak tesisi, irtifa hakkı tesisi, hasılat paylaşımı, üst kullanım hakkı tesisi,

            (3) Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerineihale yapılan isteklinin neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında belirtilir.

            (4) Pazarlık usulü ihalelerde ilan yapılması, geçici teminat alınması zorunlu değildir.

            (5) Pazarlık usulünde, ihaleye ilişkin şartname hazırlanarak bir davet mektubu ilebirlikte bir veya birkaç istekliye iadeli taahhütlü mektupla, elden imza karşılığı, elektronik posta, sms veya faks ile teyit alınmak suretiyle gönderilir. Buisteklilerin istenilen belgelerle birlikte davet mektubunda belirtilen yer ve saatte hazırbulunmaları bildirilir.

            (6) Pazarlık gün ve saatinde; yapılan belge kontrolü sonunda, belgeleri tamamolan istekli veya istekliler ile pazarlık yapılmak ve en yüksek bedel üzerinde anlaşmaksuretiyle ihale sonuçlandırılır. İhale komisyonu 23 üncü maddede belirtilen şekilde ihaleyi sonuçlandırır.

            İhale usullerine tabi olmayan işler

            MADDE 25 - (1) Aşağıda sayılan işler Genel Kurul veya Yönetim Kuruluncaverilen yetki sınırlarına uyulmak kaydıyla; Yönetmelik hükümlerine ve ihale usullerinetabi olmaksızın, ilgili birimlerinin kıymet takdiri ve hazırlayacakları protokol üzerineGenel Müdürlük makamının teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile yapılabilir. Ayrıca bunitelikteki işlerin tabi olduğu diğer mevzuat hükümleri saklı olup ilgili mevzuatındakihükümleri uygulamaya Yönetim Kurulunun kararı üzerine ilgili birim yetkilidir.

            a) Aydın Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları, mahalli idareler ile diğerkamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler üzerine bu kurum ve kuruluşlara yapılacaktaşınır ve taşınmaz malların satış, trampa, sınırlı ayni hak tesisi ve kiraya verme işleri.

            b) İdari şartnamelere hüküm konulmak şartıyla İdare yüklenicilerinin veya (a)bendinde sayılan kuruluşların yüklenicilerinin ihtiyacı olan geçici şantiye veya çalışmasahalarına ilişkin taşınmaz kiralama talepleri üzerine; işin kesin kabul süresini geçmemeküzere yüklenicilerine yapılacak belirli süreli kiraya verme işleri.

İKİNCİ BÖLÜM

İhale Uygulamalarına İlişkin Hususlar

            Belgelerin sunuluş şekli

            MADDE 26- (1) İsteklilerce, ihale şartnamesinde belirtilen ve teklifleri ile birliktevermeleri zorunlu olan belgelerin aslı veya aslına uygunluğu İdarece veya noterceonaylanmış örnekleri verilir. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin ilgilihükümleri çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlıodalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesisuretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

            (2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşımasızorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edileninaynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez.

           

            Tekliflerin açılma zamanı

            MADDE 27 - (1) Tekliflerin açılma zamanı; İdarece, çalışma saati içinde olmaküzere tespit edilir.

            (2) Tekliflerin açılma zamanı için Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun saat ayarı esas alınır.

            (3) Teklifler açılmaya başlandıktan sonra, çalışma saatine bağlı kalmaksızınişleme devam edilir. İhale dokümanında belirtilen saatten sonra ihale komisyonuna ulaşanteklif mektupları değerlendirmeye alınmaz.

            Tekliflerin değerlendirilmesi ve uygun bedelin tespiti

            MADDE 28- (1) İhalelerde uygun bedel; tahmin edilen bedelden aşağı olmamaküzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

            İhale sonucunun karara bağlanması

            MADDE 29 - (1) Yönetmeliğin ihale usullerinin uygulanmasına ilişkinmaddelerinde belirtilen hususlar doğrultusunda kabul edilen nihai teklifler komisyonlarcaincelenerek:

            a) İhalenin yapıldığı, ancak ihale yetkilisinin onayına sunulacağı,

            b) Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç duyulduğuve ihalenin başka bir güne bırakıldığı,

            c) İhalenin yapılmadığı

            hususlarından birine karar verilir ve bu husus gerekçeli birkarar veya karar özeti şeklinde yazılarak, komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanırve durum hazır bulunanlara bildirilir.

            (2) İhale kararlarının yazılması ve imzalanması, aşağıdaki şekilde yapılır:

            a) Kararlarda isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangitarihte ve hangi istekli üzerinde hangi gerekçelerle bırakıldığı,

            b) Geçersiz tekliflerin, geçersiz sayılma nedenleri kararlarda açıkça belirtilir,

            c) İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin adları,soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır.

            ç) İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, ihale yetkilisinceonaylanarak kesinleşir.

            İhalede hazır bulunmayan istekliler

            MADDE 30 - (1) İstekliler, bizzat veya noterce onaylanmış vekâletnameyi haizvekilleri ve kanuni temsilcileri aracılığıyla ihalelere katılabilir.

            (2) İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haizbir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

           

            İhalenin yapılamaması hali

            MADDE 31 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelerde istekliçıkmaması veya teklif edilen bedellerin komisyonca uygun bulunmaması veya ihale yetkilisince ihalenin onaylanmaması hallerinde, yeniden aynı usulle ihale açılabilir veya Yönetim Kurulunca İdareyararı görülmesi halinde pazarlık usulü ile ihale açılarak 24 üncü maddeye göresonuçlandırılabilir.

            İhale kararlarının onayı veya iptal edilmesi

            MADDE 32– (1) İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, ihaleyetkilisince karar tarihinden itibaren en geç 10 (on) işgünü içinde onaylanır veya iptaledilir.

            (2) İhale yetkilisince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

            (3) İhale kararının iptal edilmesi halinde bu durum ihale üzerinde bırakılan istekliye elden veya iadeli taahhütlü posta ile bildirilir.

            Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi

            MADDE 33– (1) İhale yetkilisince onaylanan ihale kararları, onaylandığı gündenitibaren en geç 5 (beş) işgünü içinde, üzerine ihale bırakılan istekli veya vekiline, imzaları alınmak suretiyle elden tebliğ edilir veyaiadeli taahhütlü mektupla adresine postalanır.

            Geçici teminatın geri verilmesi

            MADDE 34 - (1) İhale üzerinde kalan istekliye ait geçici teminat mektupları ihaleden sonra muhasebemüdürlüğüne teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise iade edilir.

            (2) İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise; kesin teminatı yatırması ve sözleşmeyi imzalamasından sonra, sözleşme imzalanmasıgerekli olmayan işler ile satış ve trampa işlerinde satış bedelini yatırması ve tapuda gerekliferağ işlemlerinin yapılması sonrasında iade edilir.

            (3) İhale üzerinde kalan isteklinin 35 inci maddedeki süre içerisinde, satışlardasatış bedelini yatırmaması veya diğer ihalelerde kesin teminatı verip sözleşmeyiimzalamaması halinde, geçici teminatı İdareye gelir kaydedilir.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

İhale Sözleşmesine İlişkin Hususlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Sözleşmenin Yapılması

            Müşterinin sözleşmeye davet edilmesi ve sözleşmenin imzalanması

            MADDE 35 - (1) Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde kiracı veya müşterionaylanan ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 (on beş) gün içindekesin teminatı vermek suretiyle İdareyle sözleşme imzalamak zorundadır. Ancak busözleşmelerin noterden tasdiki zorunlu değildir.

            (2) Satışlara ilişkin ihalelerde müşterinin aynı süre içinde satış bedelini vemüşteriye ait bulunan vergi, resim ve harçları yatırması ve diğer giderleri ödemesi gerekir.Satış ihalelerinde 15 (on beş) gün içinde bedelin yatırılması kaydıyla sözleşme yapılmasızorunlu değildir. İhale şartnamesinde taksitli satış seçeneğinin bulunması halinde isesözleşme imzalanır. Ancak bu sözleşmenin noterden tescil ettirilmesi zorunlu olmayıpsözleşmeyi imza edenlerden noterden tasdikli imza sirküleri/imza beyannamesi istenir.

            (3) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almayagerek olmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminatı gelir kaydedilir.

            (4) Sözleşme, İdare adına Genel Müdür veya yetkilendireceği Genel MüdürYardımcısı tarafından imzalanır.

            Kesin teminat

            MADDE 36 - (1) Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde; taahhüdün, sözleşmeve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmeyapılmasından önce isteklilerden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 (yüzdealtı) oranında kesin teminat alınır. Müşterinin veya kiracının bu zorunluluğa uymamasıhalinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsageçici teminatı gelir kaydedilir.

            (2) Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerledeğiştirilebilir.

            (3) Kesin teminatın tamamı, sözleşmenin imzasından önce verilir.

            (4) Kiraya verme ihalelerinde kesin teminat, bir yıllık kira bedeli üzerindenhesaplanır. Kalan yıllar için artış tutarları üzerinden ek kesin teminat alınır.

            (5) Kesin teminat mektubunun süresi, işin özelliği ve süresi göz önünde bulundurularak İdaretarafından belirlenir. Kesin teminat mektubu süresiz de verilebilir.

            Sözleşmenin yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

            MADDE 37 - (1) İdare süresi içinde sözleşme yapılması hususunda kendisinedüşen görevleri yapmak ve taşınmaz malların satımında, ferağa ait işlemleri tamamlamak,şartname ve eklerine uygun şekilde satılan malları müşteriye teslim etmekle yükümlüdür.

            (2) Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde; müşteri, ihale şartnamesindebelirtilen sürenin bitiminden itibaren en çok 5 (beş) gün içinde, 10 (on) gün müddetli birnoter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde teminatıgeri verilir. Müşteri, teminatın iadesi talebi dışında; belgelendirdiği teklife ilişkin gerçek masrafları dışında her hangi bir bedel talep edemez.

            Kiralarda sözleşme süresi ve yıllık bedel artışları

            MADDE 38 - (1) Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz mallar ile kaynak vehakların kira süresi 10 (on) yıldan fazla olamaz. Ancak bunlar üzerinde 30 (otuz) yılakadar sınırlı ayni hak tesis edilebilir.

            (2) Tahmini kira bedeli her yıl bütçe kararnamesi ile belirlenecek miktara kadarolan kiralamalara Genel Kurul tarafından verilecek izin üzerine Yönetim Kurulu ve bumiktar ile sınırlı olmak üzere Yönetim Kurulunun yetki vermesi halinde Genel Müdür, bumiktarın üzerinde olan kiralamalara izin vermeye ise Genel Kurul yetkilidir.

            (3) Taşınır ve taşınmaz mallar ile kaynak ve haklar üzerinde 30 (otuz) yıla kadarsınırlı ayni hak tesisine izin vermeye Genel Kurul yetkilidir.

(4) Bir yıldan uzun süreli kira, irtifak hakkı ve diğer sınırlı ayni hak sözleşmelerinde ikinci ve izleyen yıllar bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranında arttırılır.

(5) Taşınmaz kira süresi idarece yapılacak yer teslimi ile başlar.

            Sözleşmenin devri

            MADDE 39- (1) Sözleşme, sözleşme süresiyle sınırlı olmak kaydıyla, YönetimKurulunun kararı ile başkasına devredilebilir. Ancak, devralacaklarda ilk ihaledeki şartlararanır. İzinsiz devir yapılması halinde sözleşme bozulur ve müşteri hakkında bu Yönetmelik’in 41 inci maddesi hükümleri uygulanır.

            Kesin teminatın geri verilmesi

            MADDE 40 - (1) Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarakyerine getirildiği tespit edildikten sonra kesin teminat kiracı veya müşteriye iade edilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Sözleşmenin Sona Ermesi

 

            Müşterinin sözleşmenin bozulmasına neden olması

            MADDE 41- (1) Sözleşme yapıldıktan sonra Yönetmeliğin 42, 43 ve 44 üncümaddelerinde yazılı hükümler dışında, müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi veyataahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veyataşınmazın sözleşmede öngörülen amaç dışında kullanılması üzerine, İdarenin enaz 10 (on) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen yazılı ihtarına rağmen aynı durumundevam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızınsözleşme feshedilir ve kesin teminatı gelir kaydedilir.

            (2) Gelir kaydedilen kesin teminat, müşterinin borcuna mahsup edilemez.

            (3) Kira sözleşmeleri, sürenin bitmesiyle sona erer. Kira sözleşmesinin kiracıtarafından feshedilmesi halinde, kiracıdan cari yıl kira bedeli tutarında ayrıca tazminatalınır.

            (4) Kira süresinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde taşınmazın idareye teslim edilmeksizin geçen her gün için cari yıl kira bedelinin %1 i oranında ceza bedeli hesaplanarak ayrıca kiracıdan alınır.

           

 

            Müşterinin veya kiracının ölümü

            MADDE 42 - (1) Müşterinin veya kiracının ölümü halinde İdare, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesindeki hükümler çerçevesinde varislerdenistekli olanlara, ölüm tarihinden itibaren 30 gün içinde kesin teminat verilmesi şartıylasözleşmeyi devredebilir.

            Müşterinin veya kiracının iflası

            MADDE 43 - (1) Müşterinin veya kiracının iflas etmesi halinde sözleşme bozulurve İdareye borcu olmaması halinde kesin teminatı iade edilir. İdareye borcu olması halindeborcu mahsup edilir ve kalan miktar var ise iflas masasına yoksa kendisine iade edilir.

            Müşterinin veya kiracının ağır hastalığı, tutukluluk veya mahkûmiyet hali

            MADDE 44 - (1) Müşteri veya kiracı, sözleşmenin yerine getirilmesine engelolacak derecede sağlık kurulu raporu ile belirlenecek ağır hastalığa yakalanması iletutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedeni ile taahhüdünü yapamayacak durumadüşmesi halinde, bu hallerin oluşundan itibaren 30 (otuz) gün içinde İdarenin kabuledeceği birini vekil tayin etmek şartıyla taahhüdüne devam edebilir.

            (2) Müşteri kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkânından mahrum ise,yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre kayyum tayin edilmesi istenebilir.

            (3) Yukarıdaki hükümlerin uygulanmaması halinde sözleşme feshedilir. Bundanbir zarar doğarsa Yönetmeliğin 41 inci maddesine göre işlem yapılır.

            Müşterinin birden fazla olması

            MADDE 45 - (1) Birden fazla gerçek veya tüzelkişi tarafından birlikte yapılantaahhütlerde, müşteri veya kiracılardan birinin ölümü, iflası, tutuklu veya mahkûm olmasıgibi haller sözleşmenin devamına engel teşkil etmez.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

           

            Yasak fiiller ve davranışlar ile yapılacak işlemler

            MADDE 46 - (1) Müşteri veya kiracının,

            a) Üzerinde ihale kalmasına rağmen sözleşmeyi imzalamaması veya sözleşmeyiimzaladığı halde, taahhüdünden vazgeçmesi ve mücbir sebepler dışında taahhüdünüsözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde müşteri veyakiracının; İdarenin bu Yönetmelik hükümlerine göre yapacağı ihalelere 2 (iki) yıla kadarkatılması, İdare Yönetim Kurulu kararı ile yasaklanabilir.

            b) Sınırlı ayni hak tesisi ve kiraya verme ihalelerinde; kiracının, taşınmazıkiralama amacı dışında kullanması, toplum ahlakına aykırı ve toplum sağlığına zararlıürünleri bulundurması veya satması hallerinde, yazılı ihtara rağmen bu durumun devamıhalinde, İdare akde aykırılık kabul ederek sözleşmeyi fesheder ve tahliye sürecini başlatır.

            Bu hususlara kira sözleşmelerinde yer verilir.

            Görevlilerin yasak fiilleri ve sorumlulukları

            MADDE 47- (1) İhale İşlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi vesonuçlandırılması sırasında;

            a) Hile desise, vaat, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başkayollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

            b) Açık teklif veya pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde isteklileri tereddüdedüşürecek veya rağbeti kıracak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı imaedecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimdegörüşme ve tartışma yapmak,

            yasaktır.

            (2) İhale komisyonu başkanı ve üyeleri ile diğer ilgililerin, görevlerini kanunigereklere göre tarafsızlıkla yapmadıkları veya taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalveya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında disiplin cezasıuygulanacağı gibi, fiil ve davranışların özelliğine göre ceza kovuşturması da yapılır.

            Ayrıca tarafların bu yüzden uğradıkları zarar ve ziyan da kendilerine ödettirilir.

            İdarenin serbestliği

            MADDE 48- (1) İdare, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp; buYönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen işlerin ihalelerini yapıp yapmamakta serbesttir.Bu husus ilan ve şartnamelerde belirtilir.

            Parasal limitlerin güncellenmesi

            MADDE 49- (1) Bu Yönetmelik’te ihale ilanları ve ihale usulleri için belirtilenparasal limitlerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu için her yıl Merkezi Yönetim BütçeKanunu ile belirlenen parasal limitler kıyasen uygulanır. Yönetmeliğin 38 inci maddesindeyer alan parasal limit ise Genel Kurulca her yıl İdare bütçe kararnamesi ile belirlenir.

İhalenin, ihale tarihinden önce iptal edilmesi

MADDE 50- (1) İdarece ilan edilen ve duyurulan bu Yönetmelik kapsamındaki her türlü ihale işlemleri ihale tarih ve saatinden önce gerekçesi açıkça gösterilmek suretiyle üst yönetici tarafından iptal edilebilir.

(2) Bu durumun varlığı halinde iptal tarihine kadar ihale dokümanı alanlara durum hemen bildirilir. İdareye ulaştırılmış teklif zarfları var ise tamamı reddedilmiş sayılarak ilgililerine imza karşılığı iade edilir.

(3) Bu madde kapsamında ihalenin iptali halinde, ihaleye iştirak etmek üzere ihale dokümanı alan istekli/müşteriler idareden herhangi bir ad altında hak ve ücret talep edemezler.

İKİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Geçiş Hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1)Bu Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı yapılmak suretiyle başlamış olan ihale işlemleri ile imzalanmış sözleşme hükümleri ilgili olduğu kanun, yönetmelik ve usullere göre sonuçlandırılır.

            Yürürlük

            MADDE 52 - (1) Sayıştay’ın görüşü alınan bu Yönetmelik, yayımlanarak ilanedildiği tarihte yürürlüğe girer.

            Yürütme

            MADDE 53 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini ASKİ Genel Müdürü yürütür.