Atatürk
Tarifeler Yönetmeliği

T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TARİFELER YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

                                                                                                                                 

Amaç,  Kapsam, Dayanak

Amaç

 

MADDE 1- (1)20/11/1981 tarih ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun ve 13/03/2014 tarih ve 2014/6072 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 2560 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi hükmü gereği su satışı ve atık suların uzaklaştırılması hizmetleriyle ilgili tarifelerin hangi kriterlere göre hesaplanacağı ve bu şekilde saptanan bedellerin hangi usul ve esaslara göre tahsil edileceği iş bu Yönetmelik hükümlerine göre belirlenir.

 

Kapsam

 

MADDE 2–(1) 2560 Sayılı Kanunun1 inci maddesinin ikinci fıkrasıyla belirlenen görev alanı içerisinde, kaynaklardan sağladığı içme ve kullanma suyunu konutlara, işyerlerine, sanayiye vb. ulaştırılması ve kullandıktan sonra uzaklaştırılmasıyla ilgili olarak abonelerine götürdüğü her türlü hizmetin bedeli, teminatları, yaptırımları ve bunların tahsili usul ve esasları bu yönetmelikle düzenlenir.

 

Dayanak

 

MADDE 3– (1) Bu Yönetmelik, 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Tarifenin Tanımı, Tarife Çeşitleri ile Abone Tanımı ve Çeşitleri

 

Tarifenin Tanımı

 

MADDE 4– (1) Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerlerle belirlenmesidir. Tarife olabildiğince gerçek değerlere dayanmalı, uygulamada eşitlik sağlanmalıdır.

 

Tarife Çeşitleri

 

MADDE 5–(1) Bu yönetmeliğin konusu olan tarifeler 5 gurupta toplanır.

 

            I.Su Tarifesi

            II. Atık su Tarifesi ( kullanılmış suların uzaklaştırılması )

            III. K.Ö.P. tarifesi (Kirlilik önleme payı)

            IV. Hizmetler ve teminatlar tarifesi

            V.Yaptırımlar tarifesi

 

Abone Tanımı

 

MADDE 6–(1) ASKİ Genel Müdürlüğü ile sözleşme yapan gerçek ve tüzel kişilere "Abone " adı verilir. İki tür abone vardır:

 

a) Su Abonesi, ASKİ 'nin Su ve Kanalizasyon hizmetlerinden birlikte yararlanan veya kanal bağlantısı olmayıp yalnızca su hizmetlerinden yararlanan abonelerdir. Bu tip abonelere su satış tarifesi ile kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesi birlikte uygulanır.

 

b) Atık Su Abonesi ( Kullanılmış suların uzaklaştırılması ),ASKİ 'nin yalnızca kanalizasyon ve kullanılmış suların uzaklaştırılması hizmetlerinden yararlanan abonelerdir. Bu tip abonelere kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesi uygulanır. Proses atık suyu olan; konut, işletme veya endüstrilerin, ASKİ 'nin alıcı ortam standartlarını aşan kirlilik deşarj ettiği veya ön veya tam arıtma tesisi kuran işletmeler veya endüstrilerin atık sularını by - pass yaptığı tespit edildiğinde bu gibi işletmeve endüstriler ASKİ 'ce K.Ö.P. abonesi sayılırlar.

 

Abone Çeşitleri:

 

MADDE 7-(1)Uygulanacak tarifeler itibariyle abone çeşitleri şunlardır:

 

a) Konut aboneleri: Barınma gayesiyle oturulan yerlerde içme ve temizlik amacıyla su kullanan ve kirleten abonelerdir.

 

b) Konut Dışı Aboneleri : ( Sanayi tanımı dışında olanlar ) Gelir sağlamak amacıyla her çeşit meslek ve sanatın icra edildiği yerlerle ticarethaneler, gazino, otel, motel, her türlü büro, dernek ve vakıflar ve diğer surette hizmet üreten abonelerdir.

 

c) Sanayii aboneleri: Makine, cihaz, tezgâh, alet ve diğer vasıtalar yardımıyla ham, yarı mamul, tam mamul herhangi bir maddenin veya enerjinin vasıf terkip veya şeklini fiziki veya kimyevi surette az veya çok değiştirerek veya bu maddeleri işleyerek kıymetlendirmek suretiyle imal veya istihsal yapan abonelerdir. Tanım itibariyle (a) - (b) bentleri dışında kalan abonelerdir.

 

ç) Resmi Daireler: Belediyeler, halk çeşmeleri, park ve bahçeler ile her türlü resmi ve özel okullar, hastaneler ve kuruluşları dışında kalan resmi kurum ve kuruluşlar, Büyükşehir Belediyesi sınırlarında bulunan Orman Köyü Muhtarlıkları ve bunların ticari olmayan yerlerindeki su abonelikleri.

 

d) Belediyeler: Büyükşehir Belediyesi ve bağlı resmi kuruluşları ile ilçe belediye başkanlıkları ve bağlı resmi kuruluşlarına ait abonelerdir.

 

e) Umumi çeşmeler : ( Halk çeşmesi ) ASKİ hizmet sınırları içerisinde bulunan mahallelerde gerekli görüldüğü hallerde ASKİ'ce tesis edilen ya da öncesinden beri bu amaçla kullanılmakta iken ASKİ’ce ortak yararlanmaya tahsis edilen çeşmelerdir.

 

f) Parklar ve Mezarlıklar: Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyelerine ait olan belli büyüklükteki yeşil alanlarda ve mezarlıklardaki abonelerdir.

 

g) Resmi ve Özel Hastaneler, Okullar: Sağlık, Milli Eğitim ve Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüklerinden belge getirmek kaydı ile her türlü resmi, özel okullar, hastaneler, kreşler, anaokulları, gündüz bakım evleri, çocuk kulüpleri, yurtlar, sağlık ocakları vb.lerdeki abonelerdir.

 

ğ) Şantiye ( inşaat ve geçici aboneler ) : Her türlü inşaatlar ile özel, tüzel ve resmi kurum ve kuruluşların etkinliklerini sürdürmek amacıyla, geçici tesisleri ve geçici olarak kurulan sergi, fuar, sirk, panayır ve bunlara benzer abonelerdir.

 

h) Toptan su aboneleri: ASKİ hizmet sınırları dışında kalan mülki birimlere, dağıtımı kendi şebekeleri ile yapılmak üzere, belirli noktalardan tek veya çok sayaçla su abonelerine yapılan satışlardır.

 

ı) Yalnız kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesi uygulamalı aboneler: ASKİ'nin su hizmetlerinden yararlanmayıp yalnızca kanalizasyon ve kullanılmış suların uzaklaştırılması hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve sanayi tanımına giren özel, tüzel ve her türlü resmi kurum ve kuruluşlardır. Kuyu, kaptaj, havuz ve benzeri tesislerden veya tankerle yeraltı ve yüzeysel suları temin ederek kullanıp atan özel ve tüzel kişiler ASKİ'ye başvurup abonelik sözleşmesi yapmak zorundadır. Tahakkuk edecek bedel için 13. madde hükümleri uygulanır.

 

 

 

i) Yeraltı ve yerüstü sularının sanayi, inşaat ve benzeri sektörlerde kullanılması için özel kişilerce satılması ve taşınması ASKİ’nin izin ve denetimine bağlıdır. Bu işle iştigal edenlerden miktarı ASKİ Yönetim Kurulunca belirlenen " İzin ve Denetim bedeli " alınır. Bu amaçla su satanların, taşıyanların ve alanların uygulaması gereken esaslar Genel Kurulca onaylanacak yönetmelik ile belirlenir.

 

j) Karışık Aboneler: Su aboneleri bir sayaçtan yalnız başına su alan bağımsız bir birim, aynı sayaçtan su alan aynı abone grubuna dahil birden fazla bağımsız birim ve yine aynı sayaçtan su alan değişik abone grubuna dahil birden fazla bağımsız birim olmak üzere aynı özellikler arz ederler. Birincisi " Abone " ikincisi " Grup Abone " üçüncüsü ise " Karışık Grup Abone " olarak adlandırılır. Aynı sayaçtan su kullanan karışık grup abonelerine; tespit edildiği tarihten itibaren aylık toplam su tüketimlerinin bağımsız bölüm (hane) sayısına bölünmek suretiyle bağımsız bölüm (hane) başına bulunan tüketimin ait olduğu abone tiplerinin (konut konut-dışı) su tarifesi ile ayrı ayrı hesaplanarak toplam tüketim bedeli tahakkuk ettirilir. Ayrıca farklı tipteki aboneler için teminat farkı ilk sarfiyat faturasına tahakkuk ettirilir.

 

k) Fırın, kahvehane, lokanta, şekerci ve pastacılar, hamamlar, berberler, kuaförler ve manikürcüler ile 5362 sayılı Kanuna bağlı olan benzeri yerlerdeki ( ait oldukları meslek odalarından Birlikçe onanmış belge getirmek kaydı ile) abonelerdir.

 

1) Fırın: Her türlü unlu mamullerin üretilerek pişirildiği yerlerdir.

 

2) Kahvehaneler: Her türlü dinlenme mahalleri olup, kafeterya, çayhane, çay ocakları vb. yerlerdir.

 

3) Lokantalar: Halkın yemek yeme ihtiyaçlarının karşılandığı büfeci, lokanta, çorbacı, pideci, dönerci, börekçi gibi yerlerdir.

 

4) Şekerciler: Her türlü şeker ve şeker mamullerinin imal edildiği yerlerdir.

 

5) Pastacılar: Her türlü yaş ve kuru olarak pasta çeşitlerinin imal edildiği yerlerdir.

 

6) Berberler: Saç kesimi ve bakımı yapılan yerlerdir.

 

7) Kuaförler ve Manikürcüler: Saç kesimi, boyaması, taraması, bakımı ile el ve ayak bakımının yapıldığı yerlerdir.

 

l) Organize Sanayi Bölgesi aboneleri

 

m) Tüzel kişiliği kaldırılan ve mahallelere dönüştürülen köylerde uygulama;

 

1) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2 nci maddesi ile köy tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerlerde yerleşim sınırı içerisindeki konut abonelerine: Tarifeler Yönetmeliği’nin 6/a maddesinde tanımlanan konut abonelerine uygulanan tarifenin 1. kademe fiyatının yüzde ( % ) 25 ‘i             ( KDV Hariç ) kademesiz olarak uygulanır.

 

2) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2 nci maddesi ile köy tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerlerde İdaremizin şebeke abonesi olan binalarla aynı parselde bulunan bağ, bahçe, tarla, sera vb. yerler ( binada ASKİ şebeke aboneliği bulunması kaydıyla) her türlü küçükbaş ve büyük baş hayvanların barındığı ve sulandığı ahır, dam v.b yerlere Tarifeler Yönetmeliğinin 6/a maddesinde tanımlanan konut abonelerine uygulanan tarifenin 1. kademe fiyatının yüzde ( % ) 25 i ( KDV Hariç ) kademesiz olarak uygulanır.

 

3) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2 nci maddesi ile köy tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerlerde büyük ve küçükbaş hayvanların barındığı ve sulandığı binalara ahır, dam vb. aboneliği yapılabilmesi için;

-Parselde ahır dam vb. dışında bina varsa bu binanın ASKİ şebeke aboneliği bulunması gereklidir.

-Parselde ahır, dam vb. bina dışında başka bina bulunmaması halinde bu binaya abonelik yapılacaktır.

           

 

 

n) İlçe Belediyelerinde Tarımsal ve Hayvan Sulama:

 

1) (Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulunun 12/12/2017 tarih ve 17 sayılı kararı ile değişik hali.) Aydın Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan İlçe belediyeleri yerleşim yerlerindeki binalarda, İdaremizin şebeke abonesi olan binalarla aynı parselde bulunan bağ, bahçe, tarla, sera vb. Binada ASKİ şebeke aboneliği bulunması ve abonelik verilecek yerin 1.000 m2’ den fazla olmaması kaydıyla;

- Zirai faaliyet yapıldığını İlçe Tarım Müdürlüklerinden alacakları Çiftçi Kayıt Sistem Belgesi (ÇKS) ile belgeleyenlere yönetmeliğin 6/a maddesinde bulunan konut abonelerine uygulanan tarifenin 1. kademe fiyatının yüzde (%) 25' i (KDV Hariç ) kademesiz olarak uygulanır.

 

- Zirai faaliyet yapıldığını ÇKS belgesi ile belgelendiremeyen veya yeşil alan sulaması yapmak isteyen konutların bulunduğu yerlere ise Yönetmeliğin 6/a maddesinde bulunan konut abonelerine uygulanan tarife uygulanır.

 

2) Her türlü küçükbaş ve büyük baş hayvanların barındığı ve sulandığı ahır, dam v.b yerlere İlçe Tarım Müdürlüklerinden İşletme Tescil Belgesi(İTB) getirmek kaydıyla;

 

- Parselde ahır dam vb. dışında bina varsa bu binanın ASKİ şebeke aboneliği bulunması kaydıyla Yönetmeliğin 6/a maddesinde bulunan konut abonelerine uygulanan tarifenin 1. kademe fiyatının yüzde (%) 25' i (KDV Hariç) kademesiz olarak uygulanır.

 

- Parselde hayvancılık yapılan yer dışında başka bina bulunmaması halinde de bu yerlere abonelik yapılarak Yönetmeliğin 6/a maddesinde bulunan konut abonelerine uygulanan tarifenin 1. kademe fiyatının yüzde (%) 25' i (KDV Hariç) kademesiz olarak uygulanır.

 

o) Şehit-Gazi Aboneleri: 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik yapılmasına dair 5595 sayılı kanunla eklenen ek madde-1 “Bu kanun ve 28.05.1986 tarihle ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının bağlanması Hakkında Kanun kapsamında vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar ile malül gazi olarak aylık bağlanmış olanlar ve şehit dul ve yetimi sıfatıyla aylık veya gelir bağlanmış bulunanların; belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücreti % 50’den az indirim içermemek üzere belediye meclisleri tarafından belirlenecek tarife üzerinden alınır” hükmüne istinaden, yasa kapsamında vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar ile malul gazi olarak aylık bağlanmış olanlar ve şehit dul ve yetimi sıfatıyla aylık veya gelir bağlanmış bulunan abonelerimizden su ücreti; yasada öngörülen durumlarını belgelemeleri halinde yürürlükteki su tarifeleri üzerinden % 50 indirim yapılarak alınır.

 

24/06/2008 tarih ve 5774 sayılı Başarılı Sporculara aylık bağlanması ve Devlet Sporcusu Ünvanı verilmesi hakkındaki kanunun 8/2 maddesi hükmünce Devlet Sporcusu ünvanı verilen amatör Sporcuların kendilerine 1005 sayılı yasaya göre Şehit-Gazi tarifesi uygulanır.

 

ö) Özürlüler Abonesi:  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/v. maddesi ve 18/m. maddeleri hükümlerindeki engellilere yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, özürlülerle ilgili faaliyetlere destek olmak hükümleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesi hükmünde, hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır denilmekte olup, özürlü vatandaşlarımızın sosyal yaşantılarına katkıda bulunmak ve yaşam mücadelelerine destek olmak amacıyla; 18.03.1998/23290 ve 13.08.1998/23432 sayılı yönetmelik hükümlerine göre özürlü grubu ayrılmaksızın, %40 ve üzeri çalışma gücü kaybını raporla beyan eden vatandaşlarımızın, talepte bulunmaları halinde; sadece 1 adet konut aboneliği için;

 

1) Başbakanlık Özürlü İdaresinden alınan Özürlü Kimlik Kartı,

 

2) Özürlü Sağlık Kurulu Raporunun asılları ve fotokopilerinin,

Kuruma ibraz edilmesinden sonra idare tarafından hazırlanan taahhütnameyi imzalayan özürlü veya vasisi adına kayıtlı olan aboneliği özürlü abonesine dönüştürülür, aboneye tarife %50 indirimli uygulanır.

 

p) Turistik Tesisler-Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen “Turizm Yatırım Belgesi” ve “ Turizm İşletme Belgesi” bulunan turistik otel ve benzeri tesislerdir.

 

r) Spor Kulüpleri: Gençlik Spor ve İl Müdürlüğü ile amatör kulüpler federasyonuna kayıtlı spor kulüplerinin ticari amaçla işletilmeyen (kulüp binası, antrenman ve oyun sahası, kafeterya vb.) yerleri.

 

s) (Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulunun 12/12/2017 tarih ve 17 sayılı kararı ile madde başlığıyla birlikte eklenmiş hali.) Prefabrik ve konteynır aboneleri; Barınma amacıyla oturulan yerler,  ticari faaliyet içermeyen muhtarlıklar, çiftçi malları koruma dernekleri v. b. resmi yerler.

 

 

ÜÇÜNCÜBÖLÜM

Tarifelerin Esasları

 

Tarifenin Esasları

 

MADDE 8–(1) Su satışı ve atık su (kullanılmış suların uzaklaştırılması) tarifesi aşağıdaki unsurlar dikkate alınarak tespit edilir:

 

a) Yönetim ve İşletme Giderleri şunlardır:

 

1) Enerji, malzeme ve bakım giderleri;üretim, ısıtma ve aydınlatma için kullanılan elektrik, çeşitli akaryakıt ve katı yakıt gibi her türlü enerji masraflarıyla alüminyum sülfat, mayi klor ve benzeri işletme malzemesi harcamalarından oluşur.

 

2) Personel giderleri;14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ile 10/6/2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanununa göre çalıştırılan devamlı ve geçici işçi, sözleşmeli personel ve denetçilerin aylıklarını, ikramiyelerini, yasa ve toplu sözleşmelerle sağlanan her türlü yardım zam ve tazminatları, fazla çalışma ücretlerini görev yolluklarını ve her türlü işveren hisselerini kapsar.

 

3) Çeşitli masraflar; Kiralar, haberleşme giderleri, vergi ve harçlar, mahkeme giderleri, sigorta, eğitim ve öğretim, temsil giderleri, her türlü taşıma harcamaları, güvenlikle ilgili giderler gibi masraf kalemlerinden meydana gelir.

 

4) Sutaşıma giderleri; Su şebekesi bulunmayan yörelere tankerle yapılan taşıma harcamalarıdır.

 

5) Tamirat giderleri; Sistemdeki onarımla ilgili giderlerdir.

 

6) Amortisman giderleri: Sabit bir kıymet olan tesislerin ve demirbaşların ömürlerinin sonunda yenilenebilmeleri için ayrılması zorunlu olan ve miktarı yasa ve yetkili makamlarca belirlenen tutarlardır.

 

7) Karlılık oranı: Yönetim ve işletme giderleri ile amortismanları doğrudan gider yazılan (Aktifleştirilemeyen) yenileme, ıslah ve tevsii masrafları toplamına 2560 Sayılı Kanunun 23 üncü maddesine uygun bir kar oranı ilave edilir.

 

b) Amortismanlar:Yatırım ve kredilerin yıllık anapara ve faiz miktarları amortismanlarla karşılanamadığı takdirde, aradaki fark bir masraf kalemi olarak dikkate alınır. Tesislerin iyileştirilmesi ve aktifleştirilmeyen büyütme ve onarım gideri de hesaba katılır.

 

Tahmini Su Satış Miktarı

 

MADDE 9–(1)Tarifenin belirlenmesindeki ikinci ana faktör üretilen ve kayıplar düşüldükten sonra yapılacağı varsayılan ölçülebilir su satış miktarıdır.

 

(2)Su satış miktarının tahminine gerçekleşen satışlarla, üretim artışı sağlamak ve kayıpları azaltma amacıyla alınacak önlemlerin sonuçları gerçekçi bir şekilde değerlendirilerek, ulaşılır.

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Su Tarifeleri ile Atık Su Tarifesi

 

 

Konut, İşyeri ve Sanayi Abonesi Su Tarifesi

 

MADDE 10–(1)Konut, işyeri ve sanayi abonelerine yapılacak su satış gelirleri, bu Yönetmeliğin 8inci maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hesaplanır ve bu gelirlere 2560 Sayılı Kanunun 23 üncü maddesine uygun bir kar oranı ilave edilir. ASKİ, tasarrufu teşvik, az su kullanana sosyal yardım sağlamak ve gelirlerini arttırmak amacıyla kademeli tarife uygulaması yapabilir. Gerekli kademe aralıklarını, uygulama zamanını ve tarifeleri tespite Genel Kurul yetkilidir.

 

(2)İşyeri abonelerine uygulanan su satış fiyatı, konut abonelerinin en üst kademesinin 3 katını, sanayi abonelerine uygulanan su satış fiyatı ise konut abonelerinin en üst kademesine uygulanan su satış fiyatının 4 katını aşamaz. İnşa halindeki binalara yapının tamamlanmasına kadar şantiye tarifesi uygulanır.

 

Kaynak Suyu Tarifesi

 

MADDE 11–(1)ASKİ, sahibi bulunduğu kaynak sularını satış yerlerinde isteklilere satabilir. Yapılacak satışlarda suyun kalitesine ve piyasa koşullarına uygun satış fiyatını Genel Kurul belirlemeye ve uygulamaya yetkilidir.

 

Ham Su Tarifesi

 

MADDE 12–(1)Herhangi bir işleme tabi tutulmamış suların m3 satış fiyatı, her abonenin kendi tarifesi fiyatının % 50'sinin altında, % 75'inin üstünde olamaz. Ancak, konutlarda kullanılan ve kendi imkânlarıyla temin ettikleri yeraltı ve yüzeysel suların m3 satış fiyatı konut abonesi alt kademesi fiyatının % 50'sinden fazla olamaz. Zirai maksatla kullanılan (bahçe sulama dahil) ham suların tarifesini bu maddede belirtilen oranlara bağlı kalmaksızın Genel Kurul belirler. Bu tür satışlarda belirli bir süre sayaçlı sarfiyatın tespitinden sonra Yönetim Kurulunca yapılacak protokollerle ham su abonelerine sayaçsız olarak protokolde tespit edilen miktar üzerinden tahakkuk yapılabilir.

 

Özel Sözleşme

 

MADDE 13–(1) Normal tarifelerle satışı mümkün olmayan sular için Yönetim Kurulu, tüketim sınırlaması olmaksızın tarife dışı satış kararı almaya yetkilidir.

 

Atık Su Tarifesi        

 

MADDE 14 -  (1) Atık su aboneleri şunlardır:

 

a) Su abonesi olan aboneler: su abonesi, tükettiği kadar suyu kirleteceğinden, bunların uzaklaştırılması için "Atık Su Bedeli" ödemekle yükümlüdür. Tüketilen beher m3 su üzerinden alınan "Atık Su Bedeli" 8 inci maddede sayılan Yönetim ve İşletme giderlerini (kar oranı dâhil) kanalizasyonla ilgili miktarının 9 uncu maddede nasıl hesaplanacağı belirtilen tahmini su satış miktarına bölünmesi ile bulunur. İşyeri ve sanayi atık su abonelerinin atık Suları kanalizasyon tesislerine ve boşaltıldıkları çevreye daha zararlı olduğundan, bunların "Atık Su Bedeli" konutlara göre daha yüksek seviyede saptanabilir.

 

b) Su abonesi olmayan aboneler: su abonesi olmayan, fakat şebeke dışındaki kaynaklardan temin ettiği suyu kullandıktan sonra alıcı ortama gönderen tüm gerçek ve tüzel kişiler Çevre ve Orman Bakanlığınca hazırlanan 27.10.2010 tarih ve 27742 Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre;

 

1)Atık Su abonesi olup ASKİ ile atık su sözleşmesi imzalamak zorundadırlar,

2) Atık Su sayacı taktırmak ve işler durumda muhafaza etmek zorundadırlar,

 3) ASKİ tarafından sayaç üzerinden tespit edilen atık su miktarlarına göre tahakkuk eden atık su ücretlerini ödemek zorundadırlar,

 

4) ASKİ tarafından atık su kullandıkları tespit edilen gerçek ve tüzel kişilerin yapılan çağrıya rağmen gelerek abonelik sözleşmesini imzalamaması ve sayaç taktırmaması durumunda;

 

-Atık su kullanımının tespit edildiği tarihten itibaren resen atık su aboneliği tesis edilir.

 

-Atık su kullanımının ilk tespit edildiği tarihten itibaren gerçek veya tüzel kişilerin konut veya işyerlerine emsal konut veya işyeri bulunarak bunların aylık atık su miktarları kadar atık su ücreti tahakkuk ettirilir.

 

-Atık su sayacının teknik olarak kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda sayaç takma yükümlülüğü aranmaz. Bu abonelere emsal konut veya işyeri abonesi bulunarak örnekleme tahakkuku çıkarılır.

 

5) (Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulunun 12/12/2017 tarih ve 17 sayılı kararı ile değişik hali.)  ASKİ şebekesi dışındaki kaynaklardan temin ettiği suyu kullandıktan sonra alıcı ortama deşarj eden ancak tüm çağrılara rağmen gelerek atık su abonesi olmayan veya abone olmak istediği halde sayaç takılmasının mümkün olmadığı konutlarda;

 

Aylık hane başına 30 m3 su tükettiği varsayılarak atık su tahakkuku çıkarılır. Götürü abonelik

 

c) Kullanılmış suların miktarının uzaklaştırma bedelinin tespitine esas olmak üzere;

 

1) Tükettiği suyun tamamını atık su (evsel, proses, soğutma suyu) olarak vermediğini iddia eden işyerleri bu durumu ASKİ 'ye ispat etmek zorundadır. Atılan miktarın ASKİ’ce kabulü ancak atık su hattına Debi Ölçer takılmak suretiyle mümkündür.

 

2) Atık Su miktarları ASKİ tarafından ölçülür duruma gelinceye kadar kullanılan su miktarı (evsel, proses, soğutma suyu, nitelikli sular) atık su miktarı olarak kabul edilir. Bu durumda bulunanlar ile proses, evsel veya soğutma sularının, söz konusu olduğu atık su çıkışlarına teknik olarak debi ölçer takılamayacak durumda olanların tespit edilmesi halinde öncelikle bunların kuyularına sayaç takılmak suretiyle buradan elde edilecek değerlerin atık su ölçümüne esas alınması, bu mümkün olmadığı takdirde abonelerce idareye 3 yılda bir beyan edilen Bağlantı Ruhsat Formundaki proses, evsel ve soğutma suları miktarlarının ortalamalarının toplamı (m3 / ay) üzerinden veya abonenin her yıl yenileyerek getireceği üniversite veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış ve idarece kabul görülen bilirkişi raporlarından veya idaremizce tesis veya işletmenin özellikleri dikkate alınarak hesaplanacak miktar üzerinden, kullanılmış suların uzaklaştırma bedeli tahakkuk ettirilir.

           

            İdarece yapılacak tespitlere esas olmak üzere, işletmenin teknik özellikleri, üretim cinsi ve kapasitesi, elektrik tüketimi, çalışanların sayısı gibi benzeri unsurlar dikkate alınır.

 

3) Taşıma suyu kullananlar beyan üzerinden abone yapılır. İdare, gerekli gördüğü hallerde bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre değerlendirme yaparak tahakkuka esas değeri tespit eder.

 

ç) Su kullanan ancak kanal bağlantısı olmayan abonelerden alınacak kullanılmış suları uzaklaştırmak bedeline esas olarak:

 

1) ASKİ’nin su hizmetlerinden yararlanıp kanalizasyon şebekesine bağlantısı olmayan, kullanılmış suların onaylanmış projelere göre yapılmış, kullanılmış su çukurlarına boşaltan abonelerden kullandıkları su (m3) kadar kullanılmış suları uzaklaştırma bedeli alınır.

 

2) ASKİ’nin Su ve Kanalizasyon hizmetlerinden yararlanmasına rağmen, su kullanan ve atık sularını doğrudan veya dolaylı olarak kanala, alıcı ortamlara deşarj eden tesis ve işletmelerin özellikleri dikkate alınarak, varsa sayaçla ölçülen sarfiyat üzerinden veya bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre hesaplama yapılarak kullanılmış suları uzaklaştırma bedeli alınır.

 

 

 3) (Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulunun 12/12/2017 tarih ve 17 sayılı kararı ile değişik hali.) Artezyen suyu kullanımı sonucu meydana gelen atık suyun,

-  İdaremize ait kanalizasyon hattına deşarj edilmeksizin ilgilinin kendi arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra doğal ortama deşarj edilmesi, ayrıca artezyen suyunun konut ve site içi bahçe sulama, sera sulama, inşaat ve hayvancılık, termal su v. b. faaliyetlerde kullanıldıktan sonra İdaremize ait kanalizasyon hattına deşarj edilmeksizin özelliği değişmeden doğal ortama deşarj edilmesi halinde bulunduğu ilçeye ilişkin gelir ücret tarifesinin konut abone türüne göre belirlenen en düşük su kullanım bedelinin Genel Kurul tarafından belirlenecek oranı üzerinden  “Doğal Su Rezervini Koruma Bedeli” olarak, 

 

- Artezyen suyunu üretimde kullanarak ürettiği malzemelere karıştıran veya buharlaştırması nedeniyle atık su üretmeyen ancak dolaylı olarak doğal suyun azalmasına sebebiyet verenlerden “Doğal Su Rezervini Koruma Bedeli” olarak,

 

-  Arıtılmaksızın ve doğrudan İdaremize ait kanalizasyon hattına deşarj edilmesi halinde, bulunduğu ilçeye ilişkin gelir ücret tarifesinin konut abone türüne göre belirlenen en düşük su kullanım bedelinin Genel Kurul tarafından belirlenecek oranı üzerinden “kullanılmış suları uzaklaştırma bedeli” olarak,

 

İlgilisinden tahsil edilir.

 

-  İnşaatın bulunduğu alanda şebeke suyu varsa şebeke suyu kullanılmak zorundadır. Şebeke suyu yoksa ve kanalizasyon hattı varsa atık su ticarethane aboneliği, kanalizasyon hattı yoksa doğal su rezervi koruma bedeli aboneliği yapılır.”

 

4) (Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulunun 12/12/2017 tarih ve 17 sayılı kararı ile kaldırılmıştır.)

 

5) Artezyen vs suretle su temin eden ve kullanılmış suları arıtma sureti ile endüstriyel nitelikte atık su oluşturan tesis ve işletmelerden ise, ayrıca "Atık suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği’nde belirtilen "Kirlilik Önlem Payı" (K.Ö.P.) alınır. 

                                                                                                                      

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hizmet ve Teminatlar Tarifesi

 

A) Suyun Hizmet ve Teminat Tarifeleri

Şube Yolu Bağlantı Ücreti

 

MADDE 15–(1) Şube yolu bağlantı bedelleri, su sayacı bağlantı ücreti dâhil olmak üzere şube yollarının çaplarına göre ait olduğu yılın malzeme ve işçilik fiyatları dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nca belirlenir.

 

Sayaç Tamir ve Ayarı:

 

MADDE 16 - (1) Doğru kayıt yapmadığı iddiasıyla şikâyet eden abonenin su sayacı kontrol edilir. Kontrol sonucu doğru çalıştığı saptandığında 32 inci madde hükmü uygulanır.

 

(2) Sayacın arızalı olduğu dönemlere ait nasıl işlem yapılacağına dair Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün Tamir ve Ayar Raporu varsa bu rapora göre böyle bir rapor yoksa sayacı durmuş veya işlememiş olan abonelerin tahakkukunda esas tutulacak sarfiyatı aşağıda gösterildiği gibi tespit edilir:

 

a) Su sayacı suyun ilk defa aboneye verilmesi tarihinden sonra ilk tahakkuk tarihinden önce durmuş ise veya suyu kullananın ( yeni malik veya kiracı ) değişmesi halinde, bundan sonraki devre sarfiyatı ilk devrenin tahakkukuna esas tutulur.

 

b) Sayaç ilk abonelik yılının ikinci veya sonraki devreleri (dönemi) içinde durmuş ise sayacın bağlandığı tarihten itibaren kaydetmiş olduğu sarfiyatının ortalaması esas alınarak ilgili devre (dönem) tarifesi ile tahakkuk yapılır.

 

c) Sayaç ilk abonelik yılı bittikten sonra herhangi bir devre (dönem) içinde durmuş ise; varsa bir evvelki yılın aynı devresine ait sarfiyatı yok ise; yıllık sarfiyat ortalaması esas alınarak ilgili devre (dönem) tarifeleri ile tahakkuk yapılır.

 

d) Su kaçağı olmayan, sayaçtan sonraki tesisatında yenileme olmayan, başka yere su vermeyen veya şebeke suyu tesisatıyla bağlantılı artezyeni olmayan abonelerin, yüksek sarfiyattan ötürü Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne başvurmaları sonucu, raporları doğru olanlarına, abonenin geçmiş 1 yıl içindeki devre sarfiyatlarının en yükseği ile yeni takılan sayacın kaydetmiş olduğu ilk sarfiyat ortalaması esas alınarak ilgili devre (dönem) tarifesi ile tahakkuk yapılır.

 

e) Herhangi bir nedenle, idaremizce sökülen ve kontrole alınan su sayacının geçmiş devrelerinde ve/veya sayacın sökülmesi sonucu tespit edilen anormal yüksek sarfiyat olması durumunda su kaçağı olmaması, başka yere su vermemesi, dahili tesisatlarında yenileme olmaması, ayrıca binada artezyen veya kuyu suyu olması durumunda da artezyen veya kuyu suyu tesisatlarının şebeke suyu tesisatıyla bir olmaması veya sayaçtan sonra artezyen veya kuyu suyunun şebeke tesisatına bağlı olmaması halinde, var ise geçmiş 1 yıl içindeki devre (dönem) sarfiyatlarının en yükseği, yok ise daha önceki yıllara ait olan devre (dönem) sarfiyatlarının en yükseği baz alınarak ilgili devre (dönem) tarifesi ile tahakkuk yapılır.

 

f) Şantiye - İnşaat (geçici aboneler) abonelerinde su sayacının ilk tahakkuk tarihinden önce durmuş ve aboneliğinin bitmesi halinde emsal müesseseler baz alınarak kıyasi tahakkuk yapılır. Ayrıca abone olmaksızın su kullananlarda aynı uygulamaya tabi tutulur.

 

Abone Teminatı

 

MADDE 17–(1) Sözleşme imzalayan her aboneden, su satış tarifesinde abone türüne göre belirtilen bedel tutarında "Teminat" alınır. Alınacak teminatlar peşin olarak tahsil edilir.

 

(2) Gerek abonenin talebi üzerine, gerekse İdarenin lüzumlu gördüğü hallerde, su ve/veya atık su abone sözleşmesinin feshi durumunda, aboneden alınan teminat fesih tarihindeki su ve/veya atık su bedeli üzerinden güncelleştirilerek, öncelikle abonenin ödenmemiş dönemlere ilişkin su borcuna mahsup edilir. Mahsup işleminden sonra teminat kalırsa, kalan miktar aboneye iade edilir.

 

Keşif Ücreti

 

MADDE 18–(1)Abonenin ilk su almak, kanal katılım/ kanal bağlantı belgesi almak veya keşif gerektiren her türlü işlem için müracaatı halinde, İdarece yapılan keşfe ait alınacak ücretin tespitine Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

Katılım Payları

 

MADDE 19 -(1) 2560 sayılı Kanun, 26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 03/5/1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve diğer ilgili kanun hükümlerine istinaden ilgili belediyesi tarafından imar durumu verilen veya inşaat ruhsatı almış gayrimenkullerin; atık su kanal bağlantısı, atık su çukuru projelerinin onaylanması, İdareye her ne ad altında olursa olsun yapacakları müracaat ve/veya yapılacak tespitler sırasında yapıda bulunan konut ve işyerlerinden Katılım Payı alınır.

 

Su ve Kanal Harcamalarına Katılma Payı

 

MADDE 20– (1) 2464 sayılı Kanunun 87, 88, 89 uncu maddeleri gereği ihale suretiyle yeni inşa edilen, yenilenen veya tamir edilen atık su kanalizasyon ve içme suyu şebeke inşaatlarının geçici kabul işlemleri yapıldıktan sonra imalatların yapıldığı yerlerde bulunan taşınmazların Emlak Vergisine esas tutarlarının % 2 ( yüzdeiki ) 'sini geçmemek şartıyla atık su kanalizasyon inşaatı ve içmesuyu şebeke inşaatı için ayrı ayrı olmak üzere ilgililerden alınması gerekli " Harcamalara Katılma Pay’ına karşılık olmak üzere; Abone İşleri Daire Başkanlığınca tanzim ve tahsil ettirilen bütün su faturalarının tamamında " Bakım Bedeli " içme suyu için % 2 ( yüzde iki ) atık su için % 2 ( yüzde iki ) olmak üzere toplam % 4 ( yüzde dört ) arttırılarak tahsil edilir. Yukarıdaki oranları eksiltmeye ve arttırmaya ASKİ Genel Kurulu yetkilidir.

 

(2) Bu maddenin ilan tarihinden itibaren ASKİ’ nin kuruluş tarihinden beri mevcut Yönetmelik, Yönerge ve Genelgelere göre tahakkuk ve tahsil işlemleri muhtelif sebeplerle yapılamayan Harcamalara katılma Payı af edilmiş sayılacaktır.

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce " Harcamalara Katılma Payları " ile ilgili Yönetmelik ve Genelgeler sonuçları ile birlikte iptal edilmiştir.

 

(4) Bu maddenin tahakkuk ve tahsilatla ilgili tatbikat işlerini Abone İşleri Daire Başkanlığı yapar.

 

B-Atık Suyun Hizmet ve Teminat Tarifeleri

 

Atık Su Parsel Bağlantı Ücreti

 

MADDE 21 - Atık Su kaynağını teşkil eden parselin yola olan sınırlarından kanalizasyon şebekesine kadar bağlantı yolunun açılması malzeme temini, tesisi ve bağlantısı ASKİ tarafından yapılır veya bağlantının yapılacağı bina sahibine yaptırılır. ASKİ tarafından yapılır ise, yapılan bu bağlantının masrafı ait olduğu yılın malzeme ve işçilik fiyatları dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği bedel üzerinden peşin olarak alınır.

  

Vidanjör Tarifesi

 

MADDE 22-(1) Vidanjörün bir seferlik çekim hizmeti ücreti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Fiyat Analizleri kitabındaki verilere göre şöyle hesaplanır.

 

(2)Vidanjör satın alma bedelinin amortisman saat emsali ( 0.000171 ) çarpılmak suretiyle bulunacak bir saatlik amortisman ücretine, yakıt giderleri, şoför ve vasıfsız işçinin birer saatlik cari ücreti eklenerek bulunacak miktara, kar ilave edilir ve vidanjörün bir saatlik çekim bedeli hesaplanır. Hesaplanan bedeller konut ve küçük işyerleri için sefer ücreti olarak uygulanır. İdare seferlerde mevcut talepleri göz önünde bulundurarak aynı güzergahta olan konut ve küçük işyerlerinin vidanjör kapasitesi dikkate alınarak beraber planlayacaktır. Fabrika ve büyük işletmeler için saat ücreti baz alınacak ve her saat için saptanan bedeller ilave edilecektir.

 

(3) Vidanjör Yönergesinde tariflenen ASKİ' den izin alan özel vidanjörler için yıllık vidanjör izni teminat bedeli ve yıllık ASKİ payı, ASKİ Yönetim Kurulunca belirlenir.

 

Kanal Temizleme Tarifesi

 

MADDE 23–(1) Bağlantı kanalları herhangi bir nedenle tıkanan atık su abonelerinin kanalı "Kanal Temizleme Aracı" ile açılır. Kanal Temizleme Aracının hizmet ücreti 22. maddedeki usullere göre hesaplanır.

 

Parsel Drenaj Kanalı ve Parsel Baca Bağlantı Projesi ve Atık Su Depolama Tankı/Arıtma Tesisi Proje Onayları

MADDE 24 -(1) İmar durumu alınmış mimari projelerinin kanal bağlantı ve atıksu depolama tankı/arıtma tesisi projeleri inceleme ücreti, 3 mühendis/saat, 1 daktilo/saat,1 memur/saat ücreti toplamıdır. Bu ücret:

a) Konutlarda ;
İnceleme ücreti

Daire Sayısı x -------------------
2
b) İşyerlerinde ;

Toplam inşaat alanı (m2)

---------------------------- x inceleme ücreti

100 

 

c) Otel ve motellerde ;

Oda sayısı
--------------- x inceleme ücreti

5

(TL) olarak alındıktan sonra onaylanır.

Proje inceleme ücreti : En az konutlarda 2 daire, işyerlerinde 100 m2, otel ve motellerde 5 oda için hesaplanan, ücrettir.
ç) Endüstriyel/Evsel arıtma tesisi projeleri, ilave tesis projeleri yada revizyon projelerinin onay
ve tetkikleri aşağıda verilen formüllere göre hesaplanan proje onay ücreti karşılığında yapılır.
Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri Proje Onay Bedeli,
PO = K * F * (A+C)

Bu formülde,

PO = ASKİ Proje Onay Bedeli (TL)

K = 0,05 Maliyet Katsayısı

F = Debi Faktörü (Her yıl ASKİ Yönetim Kurulunca belirlenir)

A = Arıtma Tesisinin prosesine göre belirlenen kat sayısı.
C = Atıksuyun Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI) ihtiyacına bağlı kirlilik katsayısı.

“F” DEBİ FAKTÖRÜNÜN BELİRLENMESİ

Atıksu Debisi (m3/gün)

F (*106)

 0     - 20

968

 21    - 50

1866

 51    -   100

3297

 101  - 200

5659

 201  -  400

5721

 401  -  700

6860

 701  -  1.000

7594

 1.001  - 2.000

9380

 2.001  -   4.000

10426

  4.001   -  7.000

12706

 7.001  -   10.000

14247

 10.001  -   15.000

18184

  > 15.000

21029

Her sene başında Tablo ile ilgili olarak değişiklikler Yönetim Kurulu’na sunulmak üzere TMMOB’den temin edilir.

 “A” = ARITMA TESİSİNİN SEÇİLEN PROSESİNE BAĞLI KATSAYININ BELİRLENMESİ.

A = n1 + n2 + n3 + n4 + n5 + n6 burada;

* n1 = 0.50

Ön arıtma (fiziksel) için

Izgara

Kum tutucu

Yağ tutucu

Ön çökeltme

Dengeleme

Nötralizasyon

Debi ölçüm amacıyla projelendirilmiş

Savaklar (parshall, venturivb)

Terfi merkezi

Diğer ön arıtım prosesleri

Biyolojik Arıtma Prosesleri

* n2 = 1.30

Biyolojik arıtma için

Aktif çamur

Damlatmalı filtre

Stabilizasyon havuzları

mekanik havalandırmalı lagünler

Biyodisk

Anaerobik arıtma

Diğer biyolojik arıtma üniteleri

Kimyasal Arıtma Prosesleri

* n3 = 0.90

Kimyasal arıtma için

Koagülasyon (pırtılaştırma) ve flokülasyonu

(yumaklaştırma) takiben kimyasal çöktürme

Kimyasal oksidasyon

Diğer kimyasal arıtma prosesleri

 İleri Arıtma Prosesleri

* n4 = 0.60

İleri arıtma prosesleri için

Nitrifikasyon, denitrifikasyon

Yapışma (Adsorpsiyon)
(aktif karbon vb.)

İyon değiştirme

Ters ozmoz

Filtrasyon

Ağır metal giderimi için diğer prosesler

Diğer ileri arıtma prosesleri

Çamur Arıtım Prosesleri

* n5 = 0.60

Çamur arıtımı için

Çamur stabilizasyonu (aerobik veya anaerobik)

Çamur yoğunlaştırma

Çamur susuzlaştırma (mekanik olarak)

Çamur kurutma yatakları

Diğer çamur arıtım prosesleri

Dezenfeksiyon İşlemleri

* n6 = 0.10

Dezenfeksiyon için

Klor, ozon vb. ile dezenfeksiyon

"C"=Atıksuyun Kimyasal Oksijen İhtiyacına(kol) Bağlı Kirlilik Kat Sayısının Belirlenmesi

Kimyasal Oksijen İhtiyacı

(KOI) (mg/lt)

C

 0  -  500

0,00

 501  -  1.000

0,05

 1.001 -  2.000

0,10

 2.001  -  4.000

0,15

 4.001  -  7.000

0,20

 7.001  -  10.000

0,25

 10.001  -  20.000

0,30

 20.001  - 40.000

0,35

 40.001 -  70.000

0,40

 70.001  -  100.000

0,45

  > 100.000

0,50


Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri Proje Onay Bedeli

P = K * F * A

Bu formülde,
PO = ASKİProje Onay Bedeli (TL)

K = 0,05 Maliyet Katsayısı
 

“F” DEBİ FAKTÖRÜNÜN BELİRLENMESİ

Atıksu

Debisi (m3/gün)

F (*106)

Atıksu

Debisi (m3/gün)

F (*106)

 0    - 100

1234

 6.001  - 10.000

9975

 101  - 200

1765

 10.001  - 14.000

11021

 201  - 300

2318

 14.001  - 20.000

11748

 301  - 500

3215

 20.001  - 40.000

13809

 501  - 1.000

4252

 40.001  - 100.000

15386

 1.001   - 2.000

5135

 100.001  - 200.000

17050

 2.001   - 4.000

6971

  200.001  - 300.000

17633

 4.001   - 6.000

9328

   > 300.000

19144

Her sene başında Tablo ile ilgili olarak değişiklikler Yönetim Kurulu’na sunulmak üzere TMMOB’den temin edilir.


“A” = ARITMA TESİSİNİN SEÇİLEN PROSESİNE BAĞLI  KATSAYININ BELİRLENMESİ.

A = n1 + n2 + n3 + n4 + n5 + n6 burada;

Ön Arıtma Prosesleri

* n1 = 0.50

Ön arıtma (fiziksel) için

ızgara

kum tutucu

yağ tutucu

ön çökeltme

fosseptikler

debi ölçüm amacıyla projelendirilmiş

savaklar (parshall, venturivb)

terfi merkezi

diğer ön arıtım prosesleri


Biyolojik Arıtma Prosesleri

* n2 = 1.30

Biyolojik arıtma için

aktif çamur

damlatmalı filtre

stabilizasyon havuzları

mekanik havalandırmalı lagünler

biyodisk

diğer biyolojik arıtma üniteleri

Kimyasal Arıtma Prosesleri

* n3 = 0.60

Kimyasal arıtma için

koagülasyon (pırtılaştırma) ve
flokülasyonu (yumaklaştırma) takiben
kimyasal çöktürme

diğer kimyasal arıtma prosesleri

İleri Arıtma Prosesleri

* n4 = 0.60

İleri arıtma prosesleri için

nitrifikasyon, denitrifikasyon

yapışma (Adsorpsiyon)

(aktif karbon vb.)

iyon değiştirme

tersozmoz

diğer ileri arıtma prosesleri

Çamur Arıtım Prosesleri

* n5 = 0.60

Çamur arıtımı için

çamur stabilizasyonu (aerobik veya anaerobik)

çamur yoğunlaştırma

çamursusuzlaştırma (mekanik olarak)

çamur kurutma yatakları

diğer çamur arıtım prosesleri

 

Dezenfeksiyon İşlemleri

* n6 = 0.10
Dezenfeksiyon için

klor, ozon vb. ile dezenfeksiyon


d) Su Havzaları Koruma Yönetmeliğe istinaden Projelendirilen evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesisleri için 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre proje onay ücreti hesaplanır.

(2) Yapının imar durumunda 3194 sayılı İmar Kanununun 23 üncü maddesine tabi olduğu belirtilmiş yerlerde:

a) Parselin yüz aldığı yollarda su ve kanalizasyon şebekesi varsa, parsel sahibi gerekli evraklarla İdareye başvurur. Parselin hizmetlerden yararlanacağı cephe/cephelerin genişliğine göre 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 23 üncü maddesi hükümlerince hesaplanacak olan su ve kanalizasyon “Katılım Payı ”usulünce tahsil edilir ve kanal katılım belgesi verilir.

b) Parselin yüz aldığı yollarda su ve kanalizasyon şebekelerinden olmayan varsa, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 23 üncü maddesi hükümlerince hesaplanan katılım payının %25’i alınır, kalan %75’i için ise olmayan şebekenin döşenmesinden sonra 6 ay içerisinde İdareye ödeyeceğine dair noter onaylı taahhütname alınarak kanal katılım belgesi verilir.

c) Özel ve tüzel kişilerce inşaat yapılacak parsellerde, projesi İdarece onaylandıktan sonra, içmesuyu ve/veya kanalizasyon şebekesi ilgili kişi veya kuruluşlarca yapılması ve yapıldıktan sonra İdarenin ilgili teknik birimlerince kabulü yapılan parsellerden katılım bedeli alınmaz. Ancak keşif ücreti ve ilgili diğer ücretler alınır.

ç) Özel ve tüzel kişilerce yaptırılacak olan ve kendilerince hazırlatılan kanalların ve su hatlarının projesi km. başına 16 mühendis-saat, 1 memur-saat, 1 daktilo-saat ücret tutarı karşılığı onaylanır

Kanal ve su hatlarında 1 km.nin altındaki projelerden 1 km. onay bedeli alınır, km. küsurları tamayuvarlatılır.

d) Taşınmaz mal sahipleri tarafından yapımı tamamlanan kanalların röleve projeleri her km.de 2 inşaat, 1 harita mühendisi, 1 tekniker, 3 senörün yerinde yapacağı çalışma için 18 mühendis-saat, 6 tekniker-saat, 18 senör-saat, 1 daktilo/saat ve 1/4 memur saat ücret tutarı karşılığında onaylanır.

 Yatırım Giderlerine Katılma Payı

MADDE 25-(1) Aydın kentsel atıksu altyapı sistemi ve arıtma tesisi devreye alındıktan sonra Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Atıksu Altyapı Tesisleri Tebliği hükümlerine göre hesaplanacaktır.
 

Sanayi Atıksu Arıtma Tesisleri

MADDE 26–(1)ASKİ kuruluş yasasına istinaden kanalizasyon şebekesine verilmesi sakıncalı maddelerle içme suyu havzalarının korunması için gereken tedbir ve düzenlemeleri kapsayan "Atıksu Deşarj Yönetmeliği" ile "Su Havzaları Koruma Yönetmeliği" ve Yönergeleri hükümlerinin etkinliğinin artırılması esasına yönelik olarak,

a) ASKİ yetki ve sorumluluk sahasında yeni inşa edilecek olan ve mevcut her türlü endüstriyel atık su kaynağına (küçük ve organize sanayi siteleri dahil) ASKİ tarafından inşaat ruhsatı, gayri sıhhi müessese (GSM) (İşletme) ruhsatına ait görüş verilmesi sırasında ve kanalizasyona deşarj/havza kalite kontrol ruhsatı/belgesi verilmesi sırasında müracaat eden gerçek ve tüzel endüstriyel atık su kaynaklarından ASKİ Yönetmelik ve Yönergeleri hükümleri gereği havza ve arıtma tesisi mevcudiyetine ve verimine bağlı olarak Atıksu Deşarj Yönetmeliği ve Su Havzaları Koruma Yönetmeliği hükümlerine göre kirlilik önleme payı alınır.

b) İnşaat Ruhsatı, GSM Ruhsatı, Kanalizasyona Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı ve Havza Kalite Kontrol Belgesi almak için ASKİ’ ye müracaat eden gerçek ve tüzel atık su kaynakları (küçük ve organize sanayi siteleri dahil), özellikleri Atıksu Deşarj Yönetmeliği ve Su Havzaları Koruma Yönetmeliği prensipleri doğrultusunda değerlendirilir, ilgili yönetmeliklere göre ön/tam/ileri arıtma tesisini kurmak ve işletmekle yükümlüdürler. Böyle atık su kaynaklarına (küçük ve organize sanayi siteleri dahil) arıtma tesisleri standartları sağlayacak biçimde işletilinceye kadar "a" bendinde bahsedilen kirlilik önlem payı vermekle yükümlüdürler. Kirlilik önlem payı, Atıksu Deşarj Yönetmeliği ve Su Havzaları Koruma Yönetmeliği hükümlerine göre alınır. Ön/tam/ileri arıtım sonrası endüstriyel atık sularını kanalizasyona/alıcı ortama deşarj edecek olan gerçek ve tüzel kuruluşlar, küçük ve organize sanayi siteleri ASKİ’ce  verilen süre içinde teknik raporu detay proje düzeyinde hazırlanmış tesis inşaatının başlayış ve bitiş tarihleri ile deneme çalışmalarını ve kesin devreye alma tarihlerini belirleyen termin programını (deneme çalışmaları süreleri ön arıtma için 3 ay, tam arıtma için 6 ay,ileri arıtma için 1 yılı geçemez) kapsayacak şekilde taahhüt edilmiş bir iş programını ve bu projenin tatbiki için o yılın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı rayiçlerine göre fiyatlandırılmış keşfini ASKİ'ye vererek her türlü teknik ve mali sorumluluğu tesis sahibine ait olmak üzere ASKİ’nin onayını alır.

          

 

 

  Atık Su kaynağı/ön/tam ileri arıtma tesisi ile ilgili onay aldıktan sonra, tesise ait keşif bedelinin % 10'u tutarında teminatı onay tarihinden itibaren bir ay içinde ASKİ'ye yatırır. Onaylanmış projeler ve onay belgesi teminatın yatırıldığının idareye belgelenmesinden sonra atık su kaynağına verilir. Ancak arıtma tesisi ekinde bulunması gerekli arıtma tesisi inşaatına ait iş programında inşaat süresi 1 - 2 veya 3 yıl gibi süreleri kapsaması halinde ihale tutarına her yıl için % 25 oranında fiyat zammı ilave edilerek yatırılacak teminat miktarı tespit edilir.

            Ayrıca sadece metal, çelik vb. yapı malzemeleri (betonarme ünitesi olmayan) ile projelendirilmiş Arıtma Tesisleri için toplam maliyetin % 5'i oranında teminat bedeli işletme/endüstri tarafından Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na yatırılır. Teminat yatırıldıktan sonra onaylanmış proje ve proje onay belgesi ilgilisine verilir.


            Atık Su kaynağı kanalizasyona deşarj/havza kalite kontrol ruhsatını/belgesini almadan önce ön/tam/ileri Arıtma Tesisini detay projesinde belirtildiği şekilde inşa edilmiş olması gerekmektedir.

            ASKİ’ye verilen termin programı sonunda; ASKİ’de alınan arıtma tesisi çıkış suyu atıksu numunelerinden alıcı ortam ASKİ standartlarını sağlaması gerekir. Verilen termin süresi sonunda ASKİ’ce alınan numunelerin herhangi birinin alıcı ortam/ASKİ standartlarını sağlamaması veya taahhüt edilen suretlerde deneme çalışmalarına başlanılmaması veya arıtma tesisinin devreye alınmaması durumunda teminat gelir kaydedilir ve cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla taahhüt edilen tarihlerin bitişi itibarıyla "Kirlilik Önlem Payı" tahakkuku başlatılır.
 

            Eğer İşletme;

1- Arıtma Tesisini devreye alıp standartlara uygun işletilmediyse, teminatı gelir kaydedildikten sonra idaremize yazılı başvurup önlemleri alıp tekrardan denetlenmesini talep ediyorsa, işletme denetim programına alınır, standartları sağlıyor ise KÖP uygulaması durdurulur, sağlamıyor ise KÖP uygulamasına devam edilir ve Çevre Kanununa göre yasal işlem yapılmak üzere ilgili idareye bildirilir.

2- Arıtma Tesisi devreye alınmadı ise, işletme teminatı gelir kaydedildikten sonra, idaremize yazılı başvurup tesisi devreye alacağını belirtip tekrardan izin talep ediyorsa, işletme o yıl için geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları üzerinden hazırlanan keşif beyanına göre ikinci kez teminat yatırmak zorunda olup, işletme bu maddeye göre değerlendirmeye alınır.

c) Ön/tam/ileri Arıtma Tesisini kurmuş ve kanalizasyona deşarj havza kalite ve kontrol ruhsatını/belgesini alan atık su kaynakları küçük ve organize sanayi siteleri herhangi bir ihmal sonucu Atıksu Deşarj Yönetmeliğinde düzenlenen kanalizasyon deşarj standartlarını aşan kirlilik yüküne sahip atık sularını kanalizasyon şebekesine veya alıcı ortama vermeleri durumunda ilgili yönetmeliklere göre KÖP (Kirlilik Önlem Payı) uygulanır. KÖP değerleri katsayılarını belirlemeye ve evsel ve endüstriyel atık sular ile doğal ve içme suların fiziksel ve kimyasal analiz ücretlerini belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

ç) Atıksu Deşarj Yönetmeliğine göre önemsiz kirletici olan işletmelerden ilgili yönetmelik yönerge hükümlerine göre Kirlilik Önlem Payı alınır.

d) Su Havzaları Koruma Yönetmeliğine istinaden hazırlanmış olan fosseptik projelerinin onaylanması için, lağım mecrası inşası mümkün olmayan yerlerde yapılacak çukurlara ait yönetmelik esasları geçerlidir.

Teminat Cinsleri

MADDE 27- (1)Arıtma Tesisi Yapım Teminatı olarak:

a) Para ve devlet tahvilleri
b) Limit ve dâhili süresiz kesin banka teminat mektubu
c) 1. veya 2. derece ipotek

kabul edilir.

(2)Yatırılan paralar için faiz tahakkuk ettirilmez.
 

 Diğer Hizmet ve Teminat Tarifeleri
 

 

 

 

 

MADDE 28–(1)Diğer hizmet ve teminat tarifeleri aşağıda belirtilmiştir:

a) İş Makinaları Kira Tarifesi :ASKİ’nin mülkü olan iş makinası ve cihazlarının kendi hizmeti dışında özel ve tüzel kişilerin kullanımına verilmesi Yönetim Kurulu kararı ile olur. Yönetim Kurulu, hangi durumlarda iş makinası ve cihazlarının kiraya verilmesini önceden karara bağlamasına ve kira, hizmet bedeli olarak o işin yapılması sırasında amortisman, yakıt teknik, operatör, personel, şoför, işçi, memur masrafları gider toplamına kar ilave edilmek kaydıyla kira tarifesini yapmaya yetkilidir.

b) Laboratuvar Hizmetleri Tarifesi : Her türlü su tahlillerinin ASKİtarafından yapılmasında personel, malzeme, amortisman ve diğer hizmet giderlerine kar ilave ederek tarife yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.


Plan, Kopya, Ozalit ve Fotokopi Makinaları Çekim Tarifesi

 

MADDE 29–(1)ASKİ’nin  plan, kopya, ozalit ve fotokopi makinalarında yapılacak fotokopi, plan, kopya, harita ve ozalit ve benzeri her türlü çekimi (büyültme ve küçültme dahil) bedel ve uygulama şeklinin tespitinde Yönetim Kurulu yetkilidir.

ALTINCI BÖLÜM

Yaptırımlar Tarifesi

Tahsilatın Hızlandırılması:

 

MADDE 30 - (1)Tahsilatı hızlandırmak ve abonelerin borçlarını süreleri içinde temin için, ihbarnamenin son ödeme tarihinde ödenmemesi halinde gecikme cezası ilave edilir. Gecikme cezası oranlarını belirlemede, uygulama devrelerini tespitte ve hangi abonelere uygulanacağını belirtmekte Yönetim Kurulu yetkilidir.

(2)İdaremizce abonelere yapılan her türlü tahakkuklar; sayaç okuması, bu Yönetmeliğin 16 ncı, 33 üncü, 34 üncü, 35inci, 36ncı, 37nci, 38 inci maddelerinden doğan tahakkuklar ve diğer tahakkuklara abonelerin itiraz etmesi halinde yapılan inceleme neticesinde, abonelerin haklı olması durumunda itiraz ettiği döneme ait ve yeni düzenlenen tahakkuklardan gecikme zammı alınmaz.

 

Su Kapama ve Açma Ücreti

 

MADDE 31– (1) Borcun ödenmemesi halinde veya Yönetmeliğe aykırı davranış nedeniyle abonenin suyu kapatılmış ise, açmak için aboneden "Su Açma Ücreti" alınır. Su açma ücreti, her açma, bir kapama nedeniyle yapıldığından, kapama ve açma için yapılan araç, amortisman, yakıt, işçilik giderlerine kar ilave ederek ücret tarifesinin tespitine Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

Sayaç Tamir ve Ayar Ücreti

 

MADDE 32– (1) Gerek abonenin talebi üzerine gerekse İdarenin lüzumlu gördüğü hallerde, abonenin su sayacı değiştirilerek kontrol edilir. Yapılan kontrol sonucuna göre her yıl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayımlanan su sayaçlarının "tamir ve ayar ücretleri tarifesi" nin ilgili maddeleri uygulanır. Çeşitli nedenlerle abonelerden sökülen su veya atıksu sayaçlarından sayaç tamir ve ayar ücreti alınıp alınmama esasları düzenlenecek yönerge ile belirlenir.

 

Kaçak Su

 

MADDE 33–(1) (Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulunun 12/12/2017 tarih ve 17 sayılı kararı ile değişik hali.) Abone veya abone olmaksızın şube yolundan veya şebeke hattından kaçak su temini suçtur. Bu gibiler hakkında yasal takibat yapılmakla birlikte, kaçak su kullanma süresi; en son faturadaki ilk endeks tespit tarihi, suyun kesildiği tarih, ölçü sisteminin mühür altına alındığı tarih, varsa daha önce kaçak su kullanımına ait tutanağın tarihi, abone sözleşmesi tarihi, binaya yeni taşınılmışsa yerleşme tarihi, ana hatta bağlantı yapıldığı tarih, bilenlerin yazılı ve imzalı beyanları ile ASKİ’de belirlenecek diğer tespit şekilleri de dikkate alınarak tespit edilir. Eski aboneliği var ise yıllık sarfiyatlarının ortalaması esas alınır.

 

a) (Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulunun 12/12/2017 tarih ve 17 sayılı kararı ile değişik hali.) Abonesi veya sarfiyatları yok ise konutlarda günde 1 m3 su tüketildiği varsayılarak ait olduğu tipin yürürlükteki en son kademesindeki fiyat esas alınmak suretiyle hesap edilen bedel tahsil olunur.    Hesaplanan sürenin 3 aydan fazla olması durumunda inandırıcı delil ve belgelerle ispatı ve ibrazı gereklidir. Bunun mümkün olmaması durumunda kaçak su kullanım süresi 3 ay kabul edilir ve hesaplamalar bu süre üzerinden yapılır. Süre tespitinde kullanım yerinin çalışma özelliği de göz önüne alınır.

ASKİ’ye ait şebeke veya yangın hidratlarından tanker ile kaçak su alınması v.b. her türlü kaçak kullanım ile ilgili hesaplanan sürenin 3 aydan fazla olması durumunda inandırıcı delil ve belgelerle ispatı ve ibrazı gereklidir. Bunun mümkün olmaması durumunda kaçak su kullanım süresi 3 ay kabul edilir ve hesaplamalar bu süre üzerinden yapılır. Tanker ile kaçak su kullanımında tankerin kapasitesi ve günlük defaten kullanımları tespit edilerek ilgilisinden tahsil edilir.

 

b) (Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulunun 12/12/2017 tarih ve 17 sayılı kararı ile değişik hali.)  Kaçak su kullanan küçük işyerleri için süre bakımından abonesi veya sarfiyatları yok ise günde 1 m3 su tüketildiği varsayılarak ait olduğu tipin yürürlükteki en son kademesindeki fiyat esas alınmak suretiyle hesap edilen bedel tahsil olunur. Hesaplanan sürenin 3 aydan fazla olması durumunda inandırıcı delil ve belgelerle ispatı ve ibrazı gereklidir. Bunun mümkün olmaması durumunda kaçak su kullanım süresi 3 ay kabul edilir ve hesaplamalar bu süre üzerinden yapılır.

 

 Kaçak su kullanan otel, özel okul, akaryakıt istasyonu, fabrika, AVM, büyük işletmeler, hastane, okul, resmi kurum, fabrika, sanayi, şantiye, v.b. büyük işletmelerin abonesi veya sarfiyatları yok ise emsal müesseselerin ortalama günlük tüketimi kadar su tükettiği varsayılıp ait olduğu abone tipinin yürürlükteki en son tarifesinin son kademesindeki fiyatla hesap edilen bedel tahsil olunur. Her iki durumda da kaçak bağlantı kaldırılır.”

 

c) (Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulunun 12/12/2017 tarih ve 17 sayılı kararı ile kaldırılmıştır.)

 

ç) (Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulunun 12/12/2017 tarih ve 17 sayılı kararı ile değişik hali.) Aynı abonede bir yıl içinde tekrarlanan kaçak su kullanımının tespiti durumunda ilk tutanakta hesap edilen bedelin %50 tutarında ücret tahsil edilir.

 

Aynı abonede bir yıl içinde tekrarlanan usulsüz su kullanımında kullanım sayaçtan geçiyor ise birinci tespitte tespit edilen kullanımlardan sonraki kullanımlar %50 fazlası uygulanmak sureti ile tahsil edilir.

 

d) (Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulunun 12/12/2017 tarih ve 17 sayılı kararı ile değişik hali.) Şube yoluna motor bağlayarak şebekeden su çeken aboneden, 33. Maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtildiği şekilde su tükettiği varsayılarak aynı hesap şekliyle parası alınır, motoru sökülür.

 

e) (Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulunun 12/12/2017 tarih ve 17 sayılı kararı ile değişik hali.) Sayacı bulunmayan, sayacı bulunup da atık su abonesi olmayan ve atık su abonesi olup da sayaç sökmek, mührünü ve mühür bağını koparmak ya da sayacı işletmeyecek bir düzenle kullanmak suretiyle yeraltı sularından su temini suçtur. Bu gibiler hakkında yasal takibat yapılmakla birlikte 33. Maddenin (a), (b), (ç) ve (d) bendinde belirtilen esaslara göre işlem yapılır

 

f) Atıksu borcunu ödemeyen abonelerin, kuyusu iptal edilerek mühürlenir. Borçlu ayrıca şebeke suyu abonesi ise şebeke suyu kesilir. Ayrıca, ASKİ alacağı yasal yollardan tahsil edilir.

 

g) (Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulunun 12/12/2017 tarih ve 17 sayılı kararı ile madde başlığıyla birlikte eklenmiş hali.) İlgili abonenin tabii olduğu ya da abone kaydı yoksa tabii olması gerektiği abone türünün tarifesi esas alınarak; yürürlükteki tarife üzerinden usulsüz kullanımda kullanım sayaçtan geçiyor ise tarifenin %25’i oranında arttırılarak, kaçak kullanımda kullanım sayaçtan geçmediğinden kullanım miktarı yönetmeliğe göre hesaplanarak tarifenin iki katı uygulanmak sureti ile kaçak ve usulsüz su kullanımı ücretlendirilir.

 

ğ) (Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulunun 12/12/2017 tarih ve 17 sayılı kararı ile madde başlığıyla birlikte eklenmiş hali.) İnşaatlarda tespit tarihindeki inşaat alanının 3/10’ u kadar m3 su tükettiği varsayılarak şantiye abone grubuna uygulanan tarife bedelinden kaçak su bedeli tahakkuk ettirilir.

 

h) (Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulunun 12/12/2017 tarih ve 17 sayılı kararı ile madde başlığıyla birlikte eklenmiş hali.) Kaçak ve usulsüz su bedelleri, Genel Müdürlüğümüz personellerinden oluşan 7 (yedi) kişilik bir komisyon tarafından yönetmelikteki ilgili maddelere göre tespit edilecek olup;

Kaçak ve usulsüz su kullanımına yapılacak itirazlar, yine aynı komisyon tarafından değerlendirilecektir.

 

ı) (Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulunun 12/12/2017 tarih ve 17 sayılı kararı ile madde başlığıyla birlikte eklenmiş hali.) Yeşil Alanların hesaplanmasında 15 Nisan – 15 Ekim arası bir yetiştirme periyodu süresince olmak üzere;

 Yeşil alanının büyüklüğünü tam olarak tespit edildiği durumlarda 1000 m2 için;

 

Çim ve yeşil alan sulamalarında: 1250 m3/dönem,

Zeytin ağaçları için: 200 m3/dönem,

İncir ağaçları için; 100 m3/dönem,

Sebzeler için; 528 m3/dönem,

Narenciye ağaçları için; 698 m3/dönem

 

olarak hesaplanacaktır.”

 

i) (Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulunun 12/12/2017 tarih ve 17 sayılı kararı ile madde başlığıyla birlikte eklenmiş hali.) Çim ve yeşil alanların büyüklüğü tam olarak tespit edilemediği durumlarda;

 

0-500 m2 arası: 625 m3/ dönem,

501-1000 m2 arası: 1250 m3/ dönem,

1001-2000 m2 arası: 2500 m3/ dönem,

2001-3000 m2 arası: 3750 m3/ dönem,

3001-4000 m2 arası: 5000 m3/ dönem,

4000 m2 ve üzeri için: 6250 m3/ dönem

 

olarak hesaplanacaktır.

 

Ölçümü Engellemek ve Sayacı Korumamak

MADDE 34–(1) (Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulunun 12/12/2017 tarih ve 17 sayılı kararı ile değişik hali.)  Sayacın çalışmasını engelleyen, hangi nedenle olursa olsun ASKİ’ye haber vermeksizin sayacı yerinden söken, devre dışı bırakan veya İdarede kayıtlı olan sayacın yerine piyasadan temin ettiği başka sayacı bağlayan aboneye 33 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b)  bentlerine göre işlem yapılır. Aboneler su sayaçlarını ASKİ’nin belirleyeceği şekilde korumakla yükümlüdürler İdare malı sayacı kıran, kullanılmayacak hale getiren, dona karşı önlem almayan, onarılmayacak şekilde bozan, kaybeden aboneden sayacın rayiç bedeli tahsil edilir.

Usulsüz Su Vermek

 

MADDE 35–(1)Daimi veya geçici bağlantı yaparak başkasına su verilmez. Bağlantı, çalışan bir sayaçtan sonra yapılmış ise, usulsüz su verenin suyu kapatılır. Suyu kapatılan abonenin usulsüz bağlantıyı iptal etmesi halinde açma ücreti alınarak suyu açılır. Bağlantı sayaçtan önce, yani şube yolunda yapılmış ise 34 üncü madde hükmü uygulanır. Her halde usulsüz bağlantı kaldırılır.

 

Mühür Koparmak

 

MADDE 36– (1) Sayacın mührünü ve/veya mühür bağını koparmak yasaktır. Yapıldığı takdirde sayaç değiştirilir ve 34üncümaddede belirtilen şekilde hesap edilerek ücret alınır ve bedeli karşılığı yeni sayaç takılır.

 

(2) (Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulunun 12/12/2017 tarih ve 17 sayılı kararı ile değişik hali.) Kapatılan suya ait bağ ve mührü kopartan abonelerden;

 

a) Suyu kapatılan abonenin sayacının bağlı olması durumunda kullanmış olduğu su miktarı ilgili tarifenin en son kademesindeki bedel üzerinden %25 oranında attırılarak alınır. Ayrıca ücret tarifesinde belirlenen sayaç mührü koparma bedeli tahakkuk ettirilir.  

 

b) Suyu kapatılan abonenin sayacı sökük ise 33 üncü maddenin ilgili hükümleri uygulanır. Ayrıca ücret tarifesinde belirlenen sayaç mührü koparma bedeli tahakkuk ettirilir.

 

c) Kapatılan saate takılan aparatı kıran abonelere, ücret tarifesinde belirlenen aparat kırma bedeli ve kullanmış olduğu su miktarı ilgili tarifenin en son kademesindeki bedel üzerinden %25 oranında attırılarak tahakkuk ettirilir.

 

Yetkisiz Müdahale

 

MADDE 37–(1) Sayacın ve şube yolunun yerini değiştirmek, şube yolunda ve şebekede tahribat yapmak, gereksiz müdahalelerde bulunmak yasaktır. Yapanlara zarar tazmin ettirileceği gibi, tesisat idarenin uygun göreceği şekilde aboneye yaptırılır veya idarenin teknik birimlerince yapılır. İdare tarafından yapılması durumunda kullanılan malzeme ve işçilik bedelleri aboneye ödettirilir. 3 gün süre ile suları kapatılır ayrıca haklarında yasal işlem yapılır.

 

 

 

 

Abone Türünü Değiştirmek

 

MADDE 38–(1) Abone grubu değişikliği yapan aboneler ASKİ’ye haber vermek zorundadırlar. Bir ay içinde haber vermeyenlerden, türün değiştiği tarihten itibaren tespitin yapıldığı tarihe kadar çıkacak olan tarifeler arasındaki fark tahakkuk ettirilerek % 50 zamlı olarak tahsil edilir.

 

Kaçak Kanal Bağlama

 

MADDE 39- (1) Onaylanmış proje olmaksızın ve ASKİ’den başkası kanal bağlantısı yapamaz.
 

a) Kullanılmış sularını projesiz ve ruhsatsız bir şekilde atık su veya karışık sistem kanal şebekesine deşarj edenlerin bağlantısı kaldırılır, usulüne uygun bağlantı yapılır. Kanal şebekesinde hasar var ise onarılır. Su ve Kanalizasyon Daire Başkanlığınca tespit edilen bütün giderler % 50 fazlasıyla yapandan tahsil edilir.

 

b) Kullanılmış suları kaçak bağlantı ile karışık sistem kanallara deşarj edenlerin hakkında da (a) bendi hükmü uygulanır.

 

c) Yağmur suyu kanallarına kaçak bağlantı yaparak veya arıtmadan yahut görev yapmayan arıtma tesisinden geçirerek atık sularını buralara deşarj edenlerin bağlantıları kaldırılır, yaptıkları hasar giderilir ve Su ve Kanalizasyon Daire Başkanlığınca tespit edilen bütün giderler % 50 fazlasıyla yapandan tahsil edilir.

 

d) (c) bendinde belirtilen eylemin tekrarında para iki kat, üçüncüsünde ise üç kat alınır ve aynı zamanda atıksu toplama tankı veya arıtma tesisi yapıncaya kadar suları kesilir. Su abonesi değil iseler, normal duruma gelinceye kadar atıksu çıkışı kapatılır. Atıksu çıkışını kapatmanın mümkün olmaması halinde, atıksu bedeli tarifenin beş kat fazlasıyla tahakkuk ettirilir.

 

Yağmur Sularının Kanala Deşarj Edilmesi

 

MADDE 40–(1)Yağmur sularını bağlantı yaparak atıksu kanalına deşarjının bağlantısı iptal edilir ve Su ve Kanalizasyon Daire Başkanlığınca tespit edilen giderler % 50 fazlasıyla kendisinden alınır. Tekrarında bağlantı varsa iptal edilip giderin % 100 fazlasıyla alınır. Üçüncü tekrarda da ikinci tekrardaki para alınmakla birlikte bir ay süreyle suyu kesilir.

 

Çevreye Zarar Vermek

 

MADDE 41–(1) a) Atık Su depolama tankı olmayan ve kullanılmış sularını kaçak kanallara veya bunların aracılığı ile dolaylı yahut doğrudan denize, doğal mecralara veya açığa deşarj edenlerin suyu, abone iseler atık su depolama tankı yaptırana kadar kesilir. Su abonesi değilseler haklarında yasal takibat yapılmakla birlikte, atık su depolama tankı yapılıncaya kadar, atık su bedeli tarifesinden belirlenen miktarın 3 katı olarak tahakkuk yapılarak tahsil edilir. Çevreyi kirletecek şekilde atık su atanların suları kesilir.

 

b) Arıtma tesisini kurmayan veya Arıtma tesisini “Atıksu Deşarj Yönetmeliği” koşullarına aykırı şekilde çalıştıran endüstriler, idaremizce yapılan ikazlara rağmen atık sularını, yağmursuyu, karışık sisteme ya da atık su kanallarına veya bunların aracılığı ile dolaylı yahut doğrudan denize, doğal mecralara, açığa deşarj etmelerinin tespiti halinde;

 

1) Abone iseler suyu kesilir.

 

2) Abone değil iseler, haklarında yasal işlemlere başlanmakla beraber, gerekli düzenlemeleri yapıncaya dek, atıksu tarifesinin iki katı tutarında ceza uygulanarak kanal bağlantıları kapatılır.

 

3) Su ve Kanalizasyon Daire Başkanlığınca tespit edilen bütün giderler %50 fazlasıyla yapandan tahsil edilir. Kanal bağlantısının kesilmesinin mümkün olmaması durumunda tarifenin 5 (beş) katı fazlasıyla işletmeye tahakkuk yapılarak tahsil edilir.

 

 

 

Atıksu Depolama Tankının Çevreye Boşaltılması

 

MADDE 42–(1)Atıksu depolama tankında birikmiş sularını açığa boşaltanların veya taşmasına fırsat verenlerin depolama tankları idareden vidanjör isteğinde bulunmamış iseler, birinci defasında % 25, ikincisinde % 50, üçüncüsünde % 100 zamlı olarak boşaltılmakla birlikte aynı zamanda bir hafta süreyle suyu kesilir.

 

Projelere Uyulmaması

 

MADDE43–(1)Atık su depolama tankları veya bağlantı kanalları, yapılmadan oturma izni verilmesi halinde, sorumlular hakkında idari takibat yapılmakla birlikte, bağlantı kanalı veya atıksu depolama tankının projeye uygun halde yapılmasına kadar suları bağlanmaz.

 

Tesislere Zarar Verilmesi

 

MADDE 44–(1)Su ve Kanalizasyon tesislerine, bilerek veya bilmeyerek çeşitli nedenlerle zarar verenler hakkında, devlet malına karşı suç işleyenlere ilişkin hükümler uygulanmakla beraber, ASKİ’ce belirlenen zararın giderilmesi için yapılan harcamalar kendilerinden tahsil edilir.

 

 

 

 

 

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Tahakkuk ve Tahsilat

Tahakkuk ve Tahsilat

 

MADDE 45–(1) Tahakkuk ve tahsilatla ilgili esasları belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Suyun Kapanması ve Sözleşmenin Feshi

 

MADDE 46- (1) Borcunu ödemeyen abonelerin suları kapatılır. Su kapatılmasına rağmen borç ödenmezse kapatma tarihinden itibaren en geç 2 ay içerisinde sayacı kaldırılır. Alacaklar için önce borç teminattan mahsup edilmek suretiyle sözleşme iptal edilerek kalan borç için yasal kovuşturma yapılır.

 

(2) Sayacı kaldırılamayan abonelerin suları kullanılmayacak şekilde ( ruhsattan kesme, ana borudan iptal, şebeke iptal v.b ) kapatılır. Borcun yine ödenmemesi halinde suyun kapatılmasından sonra 2 ay içerisinde ödenmeyen borçlar için yasal takip başlatılır.

 

(3) Resmi Daireler, Okullar ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ödenmeyen borçlarının olması halinde, borçların son ödeme tarihinden itibaren iki ay sonra suların kesilmesine, sayacı sökülmesine bakılmaksızın yasal takip başlatılır.

 

(4) Başkası adına abonelik devam ederken suyu açık olan gayrimenkulün yeni sahibi veya kiracısı 2 ay içerisinde ASKİ’ye müracaatla yeni abonelik sözleşmesi yapmakla yükümlüdür. Bunu yapmadıkları takdirde, yeni sahibi veya kiracısı, mevcut borçlar ile kullanmaya başladığı tarihten itibaren sayacın kaydettiği en son endekse kadar tahakkuk edecek borçları ASKİ kendisinden talep edebilir.

 

Yaptırım Uygulamasında Gecikme

 

MADDE 47- (1) Suyu kapatılan aboneler denetlenir ve kendi tesisatlarından su kullanıp kullanmadıkları araştırılır.

 

Abonelerden Olan Alacakların Taksitlendirilmesi

 

MADDE 48- (1) İdare abone alacaklarını taksitlendirebilir. Taksitlere ASKİ Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen faiz oranları uygulanır. Taksitlendirme koşullarını ve şeklini belirlemeye Genel Müdür yetkilidir. Tabi afetler, harp hali, enerji ve hammadde yokluğu (kanıtlandığı takdirde) gibi nedenlerle üretimin durması, taksitlendirme isteklerinde kabulü gerekli mazeretler olup diğerleri takdiridir.

 

(2)İdarenin kusuru sonucu 1 aydan fazla çıkan tahakkuklar için dönemini geçmemek şartıyla faizsiz taksit yapılabilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Tarifelerin Onaylı İlanı

 

MADDE 49– (1)Yönetim Kurulunca tespit edilen tarifeler, her yıl bütçe ile birlikte Genel Kurul'un onayına sunulur. Tarife değişikliğini gerektiren fevkalade durumlarda Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Yıl içinde yapılacak tarife ve tarife değişikliğinin uygulama tarihini tespite Genel Kurul yetkilidir. Ancak su satış bedellerinin tespitine esas girdileri içeren bir formülasyonun Genel Kurul'ca onaylanması halinde onaylanan bu formül uyarınca herhangi bir duyuruya gerek kalmaksızın su satış bedellerinin hesap edilerek uygulanmasının başlatılması ASKİ Yönetim Kurulu Kararıyla yürürlüğe girecektir.

 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

 

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte 09.05.2017 tarih ve 8 no.lu Genel Kurul Kararı ile kabul edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük 

MADDE 51– (1) Sayıştay’ın görüşü alınan bu Yönetmelik, ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 52– (1) Bu yönetmelik hükümlerini Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü yürütür.