Atatürk
Kaynak Sularının Kiralanması İle Yer Altı Sularının Satışı, Taş. ve Tük. Den. İliş. Us. ve Es. Hk Yön

T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YER ALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hususlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1– (1) Bu Yönetmelik, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün görev ve hizmet sınırları içerisinde İdarenin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kaynak sularının işletilmesi ve isteklilere kiralanması ile İdarenin görev ve yetki alanındaki yeraltı sularını satan, taşıyan ve tüketenlerin denetlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

(2) Bu Yönetmelik, ASKİ hizmet sınırlarında bulunan kaynak suyu kaynaklarını, İdareyi, işlemlerini, isteklileri, işletmecileri, yeraltı sularını satan, taşıyan ve tüketenleri, kaynak sularının işletilmesi ve kiralanmasına, yer altı sularının satışı, taşınması ve tüketilmesinin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2– (1) Bu Yönetmelik, 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin c bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3– (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında geçen tanım ve kısaltmalar;

a) ASKİ hizmet sınırı: 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İSKİ Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrası ve 10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre Aydın İl Mülkî Sınırını,

b) Belge: Bu Yönetmelik çerçevesinde İdare tarafından düzenlenecek Yeraltı Suyu Satışı İzin Belgesi ve/veya Yeraltı Suyu Taşıma İzni Belgesini,

c) DSİ: Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünü,

ç) Genel Müdür (Üst Yönetici): ASKİ Genel Müdürünü,

d) İdare/Kurum: Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünü, kısaca ASKİ’yi,

e) İSKİ Kanunu: 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu,

f) İstekli: ASKİ’nin hizmet sınırları içerisinde bulunan kaynak suyu kaynaklarını kiralamaya yönelik talep sahibini,

g) İşletmeci: Kaynak sularını kiralayan, mevzuatta ön görülen standart ve şartlara tabi olarak işleten özel veya tüzel kişileri,

ğ) Kaptaj: Suların kaynaktan alınması ve toplanması için yapılan işlemleri ve kurulan su toplama tesis ve düzeneklerini,

h) Kaynak (memba): Yer altı sularını taşıyan tabakanın yer çekimi etkisiyle veya volkanik tesirlerle yeryüzüne çıkmasına imkân sağlayan, yamaç membaları, tabaka membaları, savak membaları, zemin çatlak ve boşluklarında oluşan membalar, yer altı boşluklarındaki su kütlelerinin meydana getirdiği membalar gibi çeşitleri olan suyun yeryüzüne çıkış noktalarını,

ı) Kaynak koruma alanı: Kaynak sularının nicelik ve nitelik yönünden olumsuz etkilenmemesi için korumaya alınan kaynak suyu koruma bandını,

i) Kaynak suyu (memba suyu) : İdare hizmet sahası içerisinde tabii olarak oluşan ve bir veya birden fazla çıkış noktasından yeryüzüne kendiliğinden tabi olarak çıkan veya teknik usullerle yeryüzüne çıkartılan ve Sağlık Bakanlığının İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinde izin verilenler dışında her hangi bir işleme tabi tutulmaksızın İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğinin Ek-1' deki nitelikleri taşıyan, etiketleme gerekliliklerini karşılayan ve satış amacı ile ambalajlanarak piyasaya arz edilen yer altı sularını,

j) Kaynak suyu kira sözleşmesi (kira mukavelesi): ASKİ’nin hizmet sınırlarındaki kaynak sularının isteklilere belirli bir bedelle belirli bir süreliğine kiralanmasına ilişkin kiralama şartlarını belirleyen İdare yetkilisi ve istekli tarafından imzalanmış akdi,

k) Kaynak suyu kiracısı: İdarenin hizmet sınırları içerisinde olup mülkiyeti İdareye ait olan veya İdareye tahsis edilen kaynak sularının işletilmesine yönelik lehine kiralama yapılmış özel veya tüzel kişiliği,

l) Kaynak suyu kiralama bedeli: Kaynak suyunun kullanım ve işletme hakkının istekliye kiralanması mukabili işletmeciler tarafından İdareye ödenmesi gereken parasal tutarı,

m) Kiralama işlemi: Aydın İl Mülki Sınırları içerisindeki kaynak sularının kullanım ve işletme haklarının isteklilere kiralanmasını,

n) Sayaç: Yeraltı suyu kuyu işletmecisinin kuyudan çektiği suyu ölçmeye yarayan, 16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi (Geçici 2 ve geçici 3 üncü maddeler) gereği takılması gerekli çeşitli çaplardaki ölçüm cihazlarını,

o) Yer altı suları birimi: Yer altı sularının satışı ve taşınmasının denetiminden İdare adına sorumlu birimi,

ö) Yeraltı suyu satış izin belgesi: Yeraltı sularının satışına ilişkin İdare tarafından düzenlenen izin belgesini,

p) Yeraltı suyu taşıma izin belgesi: Yeraltı sularının taşınmasına ilişkin İdare tarafından düzenlenen izin belgesini,

r) Yeraltı suyu: Sanayi, inşaat ve benzeri sektörlerde kullanılmak üzere; kuyu, kaptaj, havuz ve benzeri tesislerden temin edilen suları,

s) Yetkili idare: 10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7 nci maddesinin (r) bendi ile aynı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinegöre kaynak suları hakkında tasarruf hakkına ve yetkisine sahip olma hususunda Aydın İl Mülki Sınırları içerisinde ASKİ Genel Müdürlüğünü,

ş) Yönetim Kurulu: ASKİ Yönetim Kurulunu,

t) Yönetmelik: İdarenin görev alanındaki kaynak suyu kaynaklarının işletilmesi ve isteklilere kiralanması ile yer altı sularını satanların, taşıyanların ve tüketenlerin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları tespit eden, ASKİ Genel Müdürlüğü Kaynak Sularının Kiralanması İle Yeraltı Sularının Satışı, Taşınması ve Tüketilmesinin Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’i İfade eder.

İKİNCİ KISIM

Kaynak Sularına İlişkin Hususlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Kaynak Suyu Kaynaklarına İlişkin Genel Hususlar

Kaynak sularına ilişkin genel hususlar

MADDE 4- (1) Kaynak sularıyla ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli izin veya ruhsatlar alınmış olsa dahi, Aydın il mülki sınırları içerisinde İdare ile kaynak sularının kullanım ve işletme hakkının satış veya kiralama sözleşmesi yapılmaksızın kaynak sularının ticari gaye ile işletilmesi yasaktır. Bu yasağa aykırılığın tespiti halinde işletme faaliyetten men edilerek, mühürlenir ve İdarenin taraf olduğu kaynak suyu kiralama sözleşmelerinden cari yıldaki en yüksek kiralama bedelinin %50 fazlası ceza olarak tahakkuk ettirilerek ve ilgilisinden tahsil edilir. Mühür fekki yapılarak aykırı faaliyete devam edilmesinin tespiti halinde ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur ve yeniden mühürlenerek yukarıdaki usuller çerçevesinde ek ceza uygulanır.

(2) Kaynak sularının teknik kıstaslara ve hijyen şartlarına uygunluğu ile suların kalite standartlarının sağlanması, kaynak sularının istihsali, ambalajlanması, etiketlenmesi, satışı, denetlenmesi ile ilgili işlemler İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ilgili mercilerce yerine getirilir.

(3) Kaynak sularının kontrolü, debilerinin sağlıklı bir şekilde tespiti, kaçak kullanımların önlenmesi, kaynak suyu havzalarının korunması hususlarında İdare tarafından her türlü tedbir alınır, aldırılır.

(4) Aydın İl Mülkî Sınırları içerisindeki kaynaklardan ve nihai dolum noktalarından aylık periyotlarla alınan su numunelerinin İdare su kalite ve kontrol laboratuvarlarında veya akredite diğer laboratuvarlarda analizlerinin İdarece yaptırılması suretiyle İdare kaynak sularının denetim ve izleme faaliyetlerine katılır, denetim ve izleme neticelerine göre alınması gerekli tedbirlerin işletmeci tarafından alınmasını sağlar.

(5) Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında yapılan veya yaptırılan analiz ücretleri işletmeciler tarafından ödenir.

(6) Aynı kaynak suyu havzasında bulunan kaynaklar numaralandırma usulüyle isimlendirilir.

(7) Kaynak suyunun elde edildiği kaynaklar İdarenin coğrafi bilgi sistemlerine (GİS) işlenir, kiralama işlemi yapılan kaynaklar GİS üzerinden sistemsel olarak izlenir.

(8) Kaynaklar ile alakalı her türlü iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması ve uygulamalarının yapılması ve hijyen şartlarının teminine yönelik iş ve işlemler kaynakları kiralayanlar tarafından gerçekleştirilir.

Kaynak koruma alanı

MADDE 5- (1) Kaynak koruma alanına insan, hayvan, sel ve diğer suların girmesi önlenerek her türlü kirlenmeye karşı tedbirler alınır, aldırılır.

(2) Kaynak koruma alanında suyun niteliğini etkileyecek faaliyetlere izin verilmez.

(3) Kaynak çevresi en az 50 (elli) metre koruma bandı içerisine alınır.

(4) Kaynak koruma alanına ilişkin diğer uygulamalar İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe göre yapılır.

Kaynak suyu kaptajı, isalesi ve depolanması

MADDE 6- (1) Kaynak suyu memba alanlarından suyun sağlıklı bir şekilde elde edilebilmesi için kaynaklara kaptajlar yapılır.

(2) Kaynak suyu kaptajları, isalesi ve depolanmasına ilişkin iş ve işlemler ile tesis edilecek yapılar Sağlık Bakanlığının İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğinin hükümlerine göre yapılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Kaynak Suyu Kaynaklarının İşletilmesi ve

İsteklilere Kiralanmasına İlişkin Hususlar

 

Kaynak suyu kaynaklarının idarece işletilmesine ilişkin genel hususlar

MADDE 7- (1) İdare Aydınil mülki sınırı dâhilinde kaynak sularının işletilmesi, pazarlanmasına ilişkin tesisleri kurabilir, kurdurabilir.

(2) Kaynak sularının İdarece işletilmesi halinde uygun görülen kaynak ve isale noktalarından uygun periyotlarda numuneler alınır ve İdare su kalite kontrol laboratuvarlarında analizi yaptırılır, analiz neticelerine göre lüzumlu tedbirler alınır.

Kaynak suyu kaynaklarının isteklilere kiralanmasına ilişkin hususlar

MADDE 8- (1) Aydın il mülki sınırı içerisinde İdarenin hüküm ve tasarrufu altındaki kaynak sularının kullanım ve işletme hakkı İdare tarafından isteklilere kiralanabilir.

(2) Kaynak suyu kaynaklarının işletme ve kullanım haklarının kiralanması ASKİ Taşınır, Taşınmaz, Kaynak ve Hakların Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirilir.

(3) İstekliler kaynak suyu kiralama talebini bir dilekçe ile İdareye bildirirler.

(4) Kaynak sularının kullanım ve işletme hakkının isteklilere kiralanması çerçevesindeki işlemler ilgili Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı (Yeraltı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü) tarafından, bilahare görev tanımlarının değişmesi halinde bu hizmetler ile görevlendirilecek İdare Birimi tarafından yürütülür. Bu birimler tarafından bu çerçevede;

a) En az üç teknik personelden oluşturulan heyet marifetiyle, kiralamaya konu kaynak sularının kullanım ve işletme hakkının isteklilere kiralanması bedelinin tespitine esas teşkil edecek hususlardan; kaynak suyunun debisi, rezerv miktarı, kalitesi, kaynakların işletme altyapısının hazır olup olmama durumu, kaynakların bulunduğu havzanın fiziki konumu, il merkezine uzaklığı ve ulaşım imkânları kaynaklara ilişkin alınması gereken fiziki, hukuki ve teknik tedbirler ve benzeri parametrelere ilişkin gerekli tespitler yapılır veya yaptırılır.

b) Kaynak suyu kiralamasına ilişkin dosya üzerinde gerekli inceleme yapılıp dosyanın tekemmül ettirilmiş olduğunun tespiti halinde kaynak sularının kullanım ve işletme hakkının isteklilere kiralanması için Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (a) bendinde sayılan parametreler çerçevesinde tahmini bedel tespit edilir ve bu tahmini bedele göre kiralama işlemleri yapılır.

(5) Kaynak suyu kiralama işlemleri, mazbut vakıflar haricindeki kaynak suları için geçerli olup, vakıf kaynak sularıyla ilgili işlemler İdare Vakıf Su Şube Müdürlüğü tarafından yapılır.

(6) Aynı kaynak suyu kaynağı birden fazla gerçek veya tüzel kişiye kiralanamaz.

(7) Kiralama suretiyle işletilen kaynak sularına ilişkin kira süresince mâlî, hukukî, cezaî her türlü sorumluluk işletmeciye ait olup, kiralama ile bu sorumluluklar işletmeci tarafından kabul edilmiş sayılır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yeraltı Sularına İlişkin Hususlar

BİRİNCİ BÖLÜM

İzin Belgesi Alınmasına İlişkin Hususlar

 

İzin belgesi alma zorunluluğu ve belge düzenleyecek birim

MADDE 9- (1) Sanayi, inşaat ve benzeri sektörlerde kullanılmak üzere; kuyu, kaptaj, havuz ve benzeri tesislerden yeraltı suyu elde edilerek, satışının ve taşınmasının yapılabilmesi için Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek-1) Yeraltı Suyu Satış İzin Belgesi ve Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek-2) Yeraltı Suyu Taşıma İzin Belgesi alınması zorunludur.

(2) Yeraltı Suyu Satış İzin Belgesi ve Yeraltı Suyu Taşıma İzin Belgesi, İdare yeraltı suları birimi tarafından düzenlenir.

(3) Yeraltı Suyu Satış İzin Belgesi Bedeli yıllık 1.500,00 TL (bin beş yüz elli lira) dir.

(4) Yeraltı Suyu Taşıma İzin Belgesi Bedeli yıllık 1.000,00 TL (bin lira) dir.

(5) Yeraltı Suyu Satış İzin Belgesi ve Yeraltı Suyu Taşıma İzin Belgesi en az bir, en fazla üç yıllık verilir. Tahsil edilen izin bedelleri, hiçbir surette iade edilmez.

(6) Süresi sonunda yenilenmeyen izin belgeleri hükümsüz hale gelir.

İzin belgesi müracaatı ve istenecek belgeler

MADDE 10- (1) Yeraltı Suyu Satış İzin Belgesi ve Yeraltı Suyu Taşıma İzin Belgesi almak isteyenler, taleplerini İdareye bir dilekçe ile bildirirler.

(2) Tesisin, su kalitesinin ve taşımada kullanılacak araçların bu yönetmelikte belirlenen esaslara uygun olup olmadığına dair İdarece inceleme yapılır. Bu yönetmelik ile belirlenen esasları sağlayan talep sahiplerine, taleplerine uygun olarak izin belgesi verilir.

(3) Yeraltı Suyu Satış İzin Belgesi talep sahipleri, taşınmazın malik veya kiracısı ise, kuyu ve kaptajın bulunduğu yerin tapu veya kira kontratının suretini, DSİ Genel Müdürlüğünden alınan Yer altı Suyu Kullanma Belgesini, belge gerçek kişi adına alınacaksa TC kimlik numarasını içeren kimlik suretini; tüzel kişi adına alınacaksa ticaret sicil kayıt belgesi ile şirket adına başvuranın yetki belgesi ve imza sirkülerini dilekçelerine eklerler.

(4) Yeraltı Suyu Taşıma İzin Belgesi talep sahipleri ise, aracın trafik ruhsat suretini ve belge gerçek kişi adına alınacaksa TC kimlik numarasını içeren kimlik suretini; tüzel kişi adına alınacaksa ticaret sicil kayıt belgesi ile şirket adına başvuranın yetki belgesi ve imza sirkülerini dilekçelerine eklerler.

İKİNCİ BÖLÜM

Yeraltı Suyu Satan, Taşıyan ve Tüketenlerin Uyması Gereken Esaslar

Yeraltı suyu satanların uyacağı esaslar

MADDE 11- (1) Yer altı sularının satışı ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli izin veya ruhsatlar alınmış olsa dahi, İdareden Aydın il mülki sınırları içerisinde yer altı sularının satışına ilişkin izin belgesi alınmadan satış yapılması yasaktır. Bu yasağa aykırılığın tespiti halinde Yer Altı Suyu Satış İzin Belgesinin cari yıldaki bedelinin 5 (beş) katı kadar bedel tahakkuk ettirilir, ayrıca Yer Altı Suyunun Satışı İzin Belgesi almak üzere İdareye davet edilir, 60 (altmış) gün içinde bu izin belgesi alınmaması halinde kuyu bir tutanak ile mühürlenerek kapatılır. Mühür fekkinde bulunulmasının tespiti halinde yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunur.

(2) Yeraltı suyunu satanlar, aşağıda belirlenen esaslara uymak zorundadırlar:

a) Yeraltı suyu satış izin belgesi alınması zorunludur.

b)Satılacak su, İdarece yapılacak bakteriyolojik ve kimyasal analiz sonuçlarına göre kullanma suyu niteliğinde olmalıdır.

c) Su alınan yerin zemini en az 50 cm (elli santimetre) yüksekliğinde beton duvar ile muhafaza altına alınacak, ayrıca kenardan 150 cm (yüz elli santimetre) uzaklığa kadar zemin beton ile kaplanacaktır.

ç) Su alınan yerin 15 m (onbeş metre) yakınına kadar foseptik bulunmayacaktır.

d) Kuyudan DSİ Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen miktardan fazla su alınmayacak, alınan su tüketime verilecektir.

e) Su dolum yeri ve tanker manevra sahası beton ile kaplı olacak, dolum esnasında taşan su drenajla fosseptik çukuruna veya atık su kanalına verilecektir.

f) Su satış belgelerine; “su içilmez, mutfak ve banyolarda kullanılmaz” ibaresi yazılacaktır.

g) İdare elemanlarının denetimine izin verilecek, denetimin doğru ve eksiksiz yapılması için yardımcı olunacaktır.

ğ) Taşıma İzin Belgesi bulunmayan araçlara dolum yapılmayacaktır.

h) Su tesisatı İdarenin uygun gördüğü şekilde, sayaç yeri ve yuvasının yapılandırılması İdarece uygun görülen sıhhi tesisat standartlarına uygun olarak yapılacaktır. Kuyu çıkışlarına sayaç takılacaktır.

ı) Su satılan gerçek ve tüzel kişilerin listesi ile satılan su miktarı kayıt altına alınacak, istendiği takdirde bu bilgiler İdareye rapor halinde verilecektir.

i) Makine soğutma işlemi yapan işyerleri, fabrikalar, boyahaneler, gıda dışındaki imalathaneler ve inşaatlar dışındaki yerlere yeraltı sularının satışı yapılmayacaktır.

(3) Suyun elde edildiği kuyu veya kaptajı işletenin değişmesi veya faaliyetine son vermesi halinde, izin sahibi tarafından durumun 45 (kırk beş) gün içinde İdareye bildirilmesi zorunludur.

(4) Suyun elde edildiği kuyu ve kaptajlar İdarenin coğrafi bilgi sistemlerine (GİS) işlenir, Yer Altı Suyu Satış İzin Belgesi verilen yerler GİS üzerinden izlenir.

(5) İdarenin ana isale hatlarından veya temizsu sistemlerinden hiçbir şekil ve surette herhangi bir şekilde kaçak bağlantı yapılması yasaktır, İdarenin temiz su sistemlerinden kaçak su kullanımı tespit edilenler hakkında Tarifeler Yönetmeliği hükümlerine göre kaçak su kullanım uygulamaları ve diğer mevzuat hükümlerine göre uygun müeyyideler uygulanır. İdarenin ana isale hatları ve temizsu sistem güzergâhında su hırsızlığına mani olacak şekilde Valilik Makamından ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan uygun koruma mesafe bant alanında yer altı suyu satışına izin verilmemesini talep ve bu çerçevede diğer uygulamaların yapılmasını talep ve temin etme hakları saklıdır.

(6) Yer altı su kuyuları ve kaptajları ile alakalı her türlü iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması ve uygulamalarının yapılması ve hijyen şartlarının oluşturulması yer altı su satışı yapan kişiler tarafından gerçekleştirilir.

Yeraltı suyu taşıyanların uyacakları esaslar

MADDE 12- (1) Yer altı sularının taşınması ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli izin veya ruhsatlar alınmış olsa dahi, İdareden Aydın il mülki sınırları içerisinde yer altı sularının taşınmasına ilişkin izin belgesi alınmadan taşınması yasaktır. Bu yasağa aykırılığın tespiti halinde Yer Altı Suyu Taşıma İzin Belgesinin cari yıldaki bedelinin 5 (beş) katı kadar bedel tahakkuk ettirilir, ayrıca Yer Altı Suyu Taşıma İzin Belgesi almak üzere İdareye davet edilir, 60 (altmış) gün içinde bu izin belgesi alınmaması halinde taşıma yapılan aracın trafikten men edilmesi için Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne lüzumlu bildirimlerde bulunulur.

(2) Yeraltı suyu taşıyanlar, aşağıda belirlenen esaslara uymak zorundadır:

a) Su taşıyan aracın hazne bölümü beyaz renkli olacaktır.

b) Su taşıyan aracın yan taraflarında ve arkasında en az 30 cm (otuz santimetre) harf büyüklüğünde siyah renkli “SU”, en az 20 cm (yirmi santimetre) harf büyüklüğünde kırmızı renkli “DİKKAT İÇİLMEZ!”, en az 10 cm (on santimetre) harf büyüklüğünde siyah renkli “İZİN BELGE NO:” ibareleri ile izin belge numarası yazılı olacaktır. Aracın üzerine taşıyıcı firma veya işletme adı ile adresi yazılabilir.

c) Su satış belgelerine; “su içilmez, mutfak ve banyolarda kullanılmaz” ibaresi yazılacaktır.

ç) Su taşıyanlar, su aldıkları ve boşalttıkları yerlerin kayıtlarını bu yönetmeliğin ekinde (Ek-3) yer alan forma uygun olarak tutarlar. İdarenin talep etmesi halinde bu formları idareye ibraz ederler.

(3) Haznesi 5 m3 (beş metreküp) ve daha büyük olan tüm sutaşıma araçları için Taşıma İzin Belgesi alınması zorunludur. Bu mecburiyet, susuzluk yaşanan bölgelere İdare adına su taşıma işi yapan su taşıma tankerleri için de geçerlidir.

(4) Su taşıyan aracın satışı, nevinin değişmesi veya faaliyetine son vermesi halinde, izin sahibi tarafından durumun 45 (kırk beş) gün içinde İdareye bildirilmesi zorunludur.

(5) İdarenin su isale hatlarından, şebeke ve temiz su sistemlerinden su satış kuyusuna veya yapılarına kaçak bağlantı yapmak suretiyle veya yangın hidrantlarından izinsiz su aldığı tespit edilen su dağıtan tankerlerinin taşıma izin belgeleri iptal edilir.

Yeraltı suyu tüketenler tarafından uyulacak esaslar

MADDE 13- (1) Yeraltı suları sadece makine soğutma işlemi yapan işyerleri, fabrikalar, boyahaneler, gıda dışındaki imalathaneler ve inşaatlarda tüketilebilir.

(2) Söz konusu suların içilmesine, mutfak ve banyolarda kullanılmasına izin verilmez. Suyun bulunduğu depo ve bunun gibi yerlere, işyerindeki çalışanların görebileceği şekilde “BU SU İÇİLMEZ!” ibaresi yazılır ve bu maddenin birinci fıkrasında sayılan tüketim alanlarının dışında tüketimi önleyici tedbirler alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yeraltı Suyunu Satan, Taşıyan ve Tüketenlerin

Denetlenmesi ve Uygulanacak Müeyyideler

 

Denetim mercileri

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer altı suyunu satan, taşıyan ve tüketenlerin denetimi, İdarenin Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı (Yeraltı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü) tarafından veya bilahare bu hususlardaki görev, yetki ve sorumluluk tanımlarının değişmesi halinde bu görev, yetki ve sorumluluklar uhdesine verilmiş İdare birimi tarafından yapılır. Diğer Kamu Kurumlarının mevzuatları gereği yapacakları denetime ilişkin hükümler saklıdır.

İdare tarafından yapılacak denetimler

MADDE 15- (1) Denetimlerde Yönetmelik ile belirlenen hususlara uygunluk kontrol edilir.

(2) Kuyu ve kaptajlardan bakteriyolojik ve kimyasal su numunesi alınarak analiz edilir. Su analizleri neticesinde kullanılması mahzurlu görülen suların kuyu ve kaptajları bir tutanak ile (Ek-4) mühürlenmek sureti ile kapatılır, mühür fekkinde bulunulması halinde tutanak (Ek-5) tutulur, mühür fekkinde bulunanlar hakkında yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Yeraltı suyu satanların denetimi

MADDE 16- (1) Yeraltı suyu satanların denetiminde;

a) Yeraltı Suyu Satış İzin Belgesi bulunan satış yerlerinde, bu Yönetmelik ile belirlenen esaslara aykırılık bulunması halinde durum bir tutanak (Ek-6) ile tespit edilir. İzin belgesi sahibine eksiklerin tamamlanması için 60 (altmış) güne kadar süre verilir. Bu süre tutanağın tebliğ tarihinden itibaren başlar. Verilen sürenin sonunda aynı kusur veya eksikliğin devam ettiğinin belirlenmesi halinde kuyu bir tutanak (Ek-4) ile mühürlenerek kapatılır ve bir yıllık yeraltı suyu satışı izin belgesi bedeli kadar ceza tahakkuk ettirilir. Mühür fekkinde bulunanlar bir tutanak ile (Ek-5) tespit edilir ve yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

b) Yapılan denetimlerde Yeraltı Suyu Satış İzin Belgesi olmadan faaliyette bulunanların tespiti halinde

1) Kuyu tutanak tutularak mühürlenir (Ek-4) ve geçici olarak kapatılarak faaliyetten men edilir ve 11 inci maddede belirtilen bedel tahakkuk ettirilir.

2) Faaliyetten men edilmesine rağmen mührü fek ederek tekrar izinsiz olarak faaliyetine devam edenler bir tutanak ile (Ek-5) tespit edilir ve kuyu kullanılamayacak şekilde kapatılır. Mühür fekkinde bulunanlar hakkında yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

c) Yeraltı Suyu Satışı İzin Belgesinin süresi dolduğu halde en geç 60 (altmış) gün içerisinde yenilemeyerek yeraltı suyu satışına devam edenler hakkında yer altı suyu satış izin belgesi bedeli tahakkuk ettirilir, ayrıca bu bedelin % 50’si (yarısı) oranında ceza tahakkuk ettirilir.

Yeraltı suyu taşıyanların denetimi

MADDE 17- (1) Yeraltı suyu taşıyanların denetiminde;

a) Yeraltı Suyu Taşıma İzin Belgesi bulunduğu halde su taşıyanların araçlarında bu yönetmelik ile belirlenen esaslara aykırılık bulunması halinde durum bir tutanak (Ek-7) ile tespit edilir. İzin belgesi sahibine eksiklerin tamamlanması için 60 (altmış) güne kadar süre verilir. Bu süre tutanağın tebliğ tarihinden itibaren başlar. Verilen sürenin sonunda aynı kusur veya eksikliğin devam ettiğinin belirlenmesi halinde aracın trafikten men edilmesi Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bildirilir ve bir yıllık yeraltı suyu taşıma izin belgesi bedeli kadar ceza tahakkuk ettirilir.

b) İzin belgesiz yeraltı suyu taşıyanların tespiti halinde; Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden araç sahiplerinin adresleri tespit edilir ve 12 nci maddede belirtilen bedel tahakkuk ettirilerek bu adreslere tebliğ edilir. Aracın trafikten men edilmesi Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bildirilir.

c) Yeraltı suyu taşıma izin belgesinin süresi dolduğu halde en geç 60 (altmış) gün içerisinde yenilemeyerek yeraltı suyu taşıyan araç sahipleri hakkında yer altı suyu taşıma izin belgesi bedeli tahakkuk ettirilir, ayrıca bu bedelin % 50’si (yarısı) oranında ceza tahakkuk ettirilir.

Kapatma işlemleri

MADDE 18- (1) Yeraltı suyu satışı yapılan kaynakların kapatılması işlemleri; İdarenin yer altı suları biriminin koordinesinde, kolluk kuvvetlerinin desteğiyle, ihtiyaç duyulacak teknik personelden oluşan bir ekip marifetiyle yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Müteferrik Hususlar

Su verme mecburiyeti

MADDE 19- (1) Yeraltı suyu satışı yapanlar itfaiye teşkilatına bedelsiz su vermek mecburiyetindedirler.

(2) Olağanüstü ve afet hallerinde yeraltı suyunun İdareye bedelsiz olarak verilmesi zorunludur.

Bedelsiz izin belgesi verilmesi

MADDE 20- (1) Kendi ihtiyaçları için kullanılacak yer altı sularının taşınmasına ilişkin izin belge bedelleri ibadethanelerden, kamu yararına çalışan vakıf ve derneklerden alınmaz.

(2) Aydın il mülki sınırı dahilindeki belediyelerin park bahçe sulama veya temizlik hizmetlerinde kullanılacak yer altı sularına ilişkin düzenlenecek belgelerden belge bedeli alınmaz.

Yeniden değerleme

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelikte belirlenen yer altı suyunun satışı ve taşınmasına ilişkin izin belgesi bedelleri ve bunlarla ilgili para cezaları; bir önceki yılın Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artışları esas alınarak İdare tarafından her yıl 1 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanır.

Bedellerin ve para cezalarının tahsili

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelikte yer alan izin belge bedellerinin ve para cezalarının ödenmemesi halinde mevzuat hükümlerinde göre tahsil edilir. Bu tahsil ve takip işlemleri İdarenin Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı (Yeraltı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü) tarafından veya bilahare bu hususlardaki görev, yetki ve sorumluluk tanımlarının değişmesi halinde bu görev, yetki ve sorumluluklar uhdesine verilmiş İdare birimi tarafından takip edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 23- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte,

a) 06/12/1994 tarihli ve 774 sayılı Genel Kurul Kararı ile kabul edilmiş ve 24/02/1995 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan İçme Suyu Maksatlı Kuyuların, Su Tankerlerinin ve Satış İstasyonlarının Denetlenmesi Esaslarını Belirleyen Yönetmelik,

b) 13/06/2010 tarihli ve 6 sayılı Genel Kurul kararı ile kabul edilen ve 26/05/2010 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Yer altı Suyunu Satan, Taşıyan ve Tüketenlerin Denetlenmesi Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Yürürlükten kalkar.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri ile genel mevzuat hükümlerinin çelişmesi halinde öncelikli olarak genel düzenlemeler uygulanır, genel mevzuat hükümlerine aykırılıklar ilk olağan Genel Kurulda düzeltilecek şekilde düzenlemeler yapılır.

(3) Bu Yönetmelik hükümleri ile İdarenin diğer mevzuat hükümleri arasında bir aykırılık oluşması halinde öncelikli olarak bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Aydın İl Özel İdaresinden alınan kaynak suyu envanter defterleri veya kayıtlarına göre kaynak sularının mevcut durumu tespit edilir ve mevcut durum tespitine göre işlem tesis edilir.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Aydın İl Özel İdaresi ve istekliler arasında akdedilmiş ve devam etmekte olan kaynak suyu kira sözleşmesinin tarafı ASKİ sayılır ve sözleşmeler ile tüm hukuki süreçleri ile birlikte ASKİ tarafından devralınır.

(2) İdare tarafından devralınmış olan kaynak suyu kira sözleşmesi aynı esaslarda kira bitim tarihine kadar aynen devam eder.

(3) İdare tarafından devralınmış olan kaynak suyu kira sözleşmesi kapsamındaki kira bedelleri ASKİ’ye ödenir.

(4) İdare tarafından devir alınmış kaynak suyu kira sözleşmesi kapsamında İdareye ödenmesi gereken kira bedellerinin süresi içerisinde İdareye ödenmemesi halinde, kira sözleşmesi iptal edilir ve alacağın tahsili için işletmeci hakkında kanuni işlemler başlatılır.

Yürürlük

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik, usulüne uygun olarak yayımlanarak ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25- (1) Bu Yönetmeliği Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

EKLER :

1. Yer Altı Suyu Satış İzin Belgesi,

2. Yer Altı Suyu Taşıma İzin Belgesi,

3. Tankerle Yer Altı Suyu Taşıma Kayıt Kontrol Formu,

4. Mühürleme Tutanağı,

5. Mühür Fekk-i Tutanağı,

6. Yer Altı Suyu Satış Kontrol Tutanağı,

7. Yer Altı Suyu Taşıma Kontrol Tutanağı.